peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

!!!!1000 TOSTU!!!

Kaukazietiðki tostai.Að geriu uþ mûsø prieðus! Tegul jie turi viskà: prabangø namà, antikvarinius baldus, baseinà su mineraliniu vandeniu, kambarius, nuklotus persiðkais kilimais, japoniðkà telefonà su programiniu valdymu; ir tegul jie tuo telefonu skambina tik 01, 02, 03!Keliavo Aðotas ið vieno aûlo á kità. Kelias ëjo kalnais, vingiavo tarp uolø ir bedugniø. Staiga asilas sustojo ir në ið vietos. Aðotas pradëjo já raginti, ðûkauti. Asilas stovi kaip ákastas. Ëmë Aðotas já keikti, vadinti visokiais þodþiais, talþyti botagu. Bet asilas kaip stovëjo, taip ir paliko stovëti. Paskui jis pats nuëjo. Ir tada Aðotas pamatë, kad uþ posûkio stovi didþiulis akmuo, kuris kà tik nukrito, ir jei asilas nebûtø sustojæs, akmuo bûtø juos abu uþmuðæs. Apkabino ðeimininkas protingà gyvulá ir padëkojo.
Tad iðgerkim uþ tai, kad mes visada ginèydamiesi ásiklausytume á kito nuomonæ, tegul jis bûna net ir asilas.Ëjo keliu laimë, meilë ir sveikata. Priëjo namà, pasibeldë, papraðë ásileisti. Bet name buvo tik viena laisva vieta. Ðeimininkai pasvarstë: kà ásileisti prie þidinio? Nusprendë, kad svarbiausia - laimë, jà ir priëmë, o meilæ ir sveikatà paliko prieangyje. Ir pirmiausia ið namo tyliai iðëjo meilë, paskui ir sveikata, o vëliau iðëjo ir laimë.
Priëjo kità namà, kur irgi buvo tik viena vieta.Èia ðeimininkai nusprendë ásileisti sveikatà. Kas per laimë ir kas per meilë be sveikatos? O meilë ir laimë buvo paliktos prieangyje. Ir ið pradþiø iðëjo meilë, po to laimë, o paskui jas ir sveikata.
Treèiajame name þmonës nusprendë, kad svarbiausia yra meilë. Ir ji liko name. O kai paliko meilë, pasiliko ir sveikata, ir laimë. Tad iðgerkime uþ tai, kad pirmiausia ásileistume meilæ.Vienas asilas apsimetë liûtu.Uþsimetë ant savæs liûto kailá ir ëmë iðdidþiai vaikðèioti. Ið tolo jis ëmë kelti baimæ, net privertë bëgti aviø bandà. Bet papûtë stiprus vëjas, kailis nukrito ir apgavystë iðaiðkëjo. Þvërys uþpuolë asilà ir sumuðë.
Pakelkime bokalus uþ tai, kad nebûtume nei liûtais, nei asilais, o iðliktume patys savimi.Vienas pirklys turëjo sûnø. Davë pirklys jam monetà ir sako:" Imk sûnau ir pasistenk kaupti pinigus." Sûnus iðmetë monetà á vandená. Tëvas suþinojo tai, bet nieko nepasakë. Sûnus nieko neveikë, tik valgë ir gërë tëvo namuose. Pasiðaukë tada tëvas sûnø ir pasakë:"Eik sûnau ir pats uþsidirbk pinigus." Sûnus iðëjo ir pasisamdë darbui. Nuo ryto iki vëlaus vakaro jis minkë molá, ir gavæs pinigus, parneðë juos namo. " Þiûrëk, tëve, að uþdirbau pinigus,"- pasakë griþæs. Tëvas atsakë: "Gerai, eik ir ámesk juos á vandená". Suprato sûnus, kad buvo neteisus tëvo gerumui ir nuleido galvà.
Tad iðgerkime uþ mûsø tëvø ir seneliø iðmintá.Vyras protingesnis uþ moterá, vyras stipresnis uþ moterá, vyras kilniaðirdiðkesnis ir dvasingesnis, tad iðgerkime uþ tà, kuri já toká padaro, - uþ moterá.Labai labai seniai, kai kalnai dar buvo aukðtesni uþ dabartinius, stovëjo nuogas Aðotas prie uolos, o ant jo galvos buvo kepurë. Prie Aðoto priëjo pirmykðtë nuoga moteris. Aðotas prisidengë pilvo apaèià kepure. Moteris ið pradþiø pakëlë vienà Aðoto rankà, po to kità - kepurë paliko kur buvusi.
Tad iðgerkime uþ jëgà, kuri laikë kepuræ.Brangusis, að geriu uþ tavo karstà,...padarytà ið ðimtameèio àþuolo, kurá vakar pasodinau.

Du gaidþiai susimuðë kieme ir vienas nugalëjo. Jis uþskrido ant stogo ir ëmë girtis savo jëga ir vikrumu. Gyrësi ir save garbino vis garsiau ir garsiau. Staiga atskrido erelis, èiupo gaidá ir já nusineðë.
Tad iðgerkim uþ tai, kad jëga ir kuklumas visada gyventø drauge.Medþiotojas pagavo kurapkà ir norëjo jà papjauti. Kurapka ëmë maldauti jos nepjauti, þadëti atvesti daug kitø kurapkø medþiotojui. Ir tada medþiotojas atsakë:"Geriau tu dabar mirsi nuo mano rankos, negu iðduosi savo gentainius mirèiai."
Iðgerkime uþ tai, kad iðdavikus visada niekintø ne tik draugai, bet ir prieðai.Plaukë laivu pirklys ir mokslininkas. Pirklys buvo turtingas ir veþë daug prekiø, o mokslininkas nieko neturëjo. Pakilo jûroje audra ir laivas nuskendo. Iðsigelbëjo tik pirklys ir mokslininkas. Jie ásikibo á ràstà, ir banga iðneðë juos á krantà. Mato pirklys, kad mokslininkas nusiminë, ir sako jam:
- Ko gi tau liûdëti? Að visà savo turtà praradau, o tavo - viskas su tavimi.
Pakelkim bokalus uþ tà turtà, kurio negalima prarasti, uþ protà.Kartà pasiðaukë kunigaikðtis muzikantà, kad tas palinksmintø já. Pradëjo muzikantas groti.
- Tebûnie palaiminta tavo ranka, - pagyrë já kunigaikðtis. - Dovanoju tau sidabro apyrankæ.
Padëkojo muzikantas ir ëmë groti toliau.
- Savo þirgo tau nepagailësiu! - ásismagino kunigaikðtis. Dar smagiau ëmë groti muzikantas.
- Dovanoju tau karvæ, - sako kunigaikðtis.
Kità dienà atëjo muzikantas atsiimti dovanø.
- Koks sidabras, koks þirgas, - atsakë prasiblaivæs kunigaikðtis. - Tu vakar padarei man malonumà savo grojimu, að tau - savo paþadais. Tai kas liko man ðiandien ið tavo grojimo, tas pats tau ið mano paþadø.
Iðgerkim uþ tai, kad mes visada, esant bet kokioms aplinkybëms, sugebëtume iðtæsëti savo þodá.Rytà þmona sako vyrui:
- Brangusis, að sapnavau, kad tu nupirkai man puikius kailinius.
- Miegok brangioji, gal dar susapnuosi, ið kur pinigø paimti, - atsakë vyras.
Tad iðgerkim uþ tai, kad visi geri sapnai pildytusi.Naktis. Mënesiena. Parke ant suoliuko moteris ir vyras. Kita naktis. Vël ant to paties suoliuko vyras ir moteris, tik jau kita. Treèia naktis. Vël ant suoliuko tas pats vyras ir dar kita moteris. Tad iðgerkim uþ vyrø pastovumà.Kartà paskendo laivas. Visi keleiviai þuvo, iðsigelbëjo tik tëvas ir sûnus. Plaukia jie per bangas, ásikibæ á ràstà, ir sûnus klausia tëvo:
- Sakyk, tëve, ar dar gali bûti kam sunkiau, negu mums dabar?
- Tam dar sunkiau, sûnau, - atsakë tëvas, - kas artimo þmogaus laukdamas vis á kelià þiûri.
Pakelkim bokalus uþ tuos, kurie laukia.Turguje stovi maþas berniukas su oþkos sûrio pintine ir ðaukia:
- Kam gero sûrio - èionai! Pas mane! Geras sûris!
- Prisiek motina, kad tavo sûris ið tiesø geras, - sako pirkëjas.
- Prisiekiu motina. Man pati senelë sakë: eik á turgø, parduok sûrá. Mums jis jau nebegeras, bet pardavimui tiks.
Tad iðgerkime uþ tiesà!Gyveno kartà tinginys ir niekaip nenorëjo dirbti. Kartà jo tëvas klausia, ko jis tinginiauja.
- Atvesk man þmonà, tada dirbsiu.
Atvedë jam þmonà, o jis vis tiek nieko nedaro, antros reikalauja. Atvedë antrà - ir vël viskas po senovei. Pagaliau atvedë treèià - tinginys nei pirðto nepajudino.
- Tai ko dabar dykaduoniauji? - klausia tëvas.
- Negi trys moterys vieno vyro nepramaitins? - atsako tinginys.
Tad iðgerkime uþ dirbanèias moteris!Uþëjo kaþkaip misionierius á smuklæ ir ëmë sakyti pamokslà vietiniams dþigitams:
- Jûsø pirmutinis prieðas - vynas!
- Jûs teisus, - atsakë vienas ið mëgëjø iðgerti, - bet ir evangelijoje paraðyta:"Pamilk prieðà savo".
Tad iðgerkime uþ gerà vynà!Vienas senis niekaip negalëjo prie elektros priprasti."Tikriausiai kaþkur yra dagtis ir þibalà degina" - galvojo jis. Tik kaip ji uþsidega nesuprato. Kartà vakare nutarë lempà uþgesinti. Uþlipo ant taburetës ir ëmë pûsti á jà. Pûtë, pûtë, net galva apsisuko, o ðviesa negæsta. Supyko senis ir trenkë per lemputæ lazda.
Iðgerkim uþ tai, kad lazdas naudotume tik paèiais kraðtutiniais atvejais.Pagavo keliauninkai kelyje kiðká, norëjo já papjauti, bet vienas sako:
- Vis tiek tuo maþu kiðkeliu visi nepasisotinsim, tad geriau paleiskim já, o kol gráðime jis paaugs, tada ir suvalgysim.
Sutiko su juo kiti ir paleido kiðká. Po kiek laiko eina keliauninkai atgal, þiûri - asilas ganosi.Apsidþiaugë jie: kaip kiðkis paaugo! Pagavo já, papjovë,toká ðaðlykà iðkepë, kad net alkanai varnai bloga pasidarytø.
Pakelkim bokalus uþ tai, kad mes pasitenkintume geriau maþu, bet geru, negu dideliu, bet niekam tikusiu.Vienas þmogus staiga susirgo ir, netidëliojant, uþsisakë sau karstà.
- Ar ne geriau gydytojà iðkviesti? - klausia jo kaimynai.
- Tik bereikalingos iðlaidos, - atsakë ligonis, - jei toká didelá kelià praëjau - buvau visai sveikas ir susirgau, tai dabar jau nuo ligos iki karsto ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.