peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

!!!MAMONTOVAS!!!

Palangos jûroj nuskendo mano meilë

Ir ðaltos bangos jos neatiduos

Gaivinantis, man vëjo balsas girdis

Bet mano sielos jis negal paguost.Nors ðirdis mane dar ðaukia

Mano siela kaþko laukiaPalangos jûroj nuskendo mano meilë

Ir ðaltos bangos jos neatiduos.solo

Palangos jûroj nuskendo mano meilë

Ir ðaltos bangos jos neatiduos

Svaiginantis, man vëjo balsas girdis

Bet mano sielos jis negal paguost.Nors ðirdis mane dar ðaukia

Mano siela kaþko laukiaPalangos jûroj nuskendo mano meilë

Ir ðaltos bangos jos neatiduos...
-----------------------
Kitoks pasaulisÁþanga :2k.Þiûri aplink, stebiesi viskuo

Daiktus matai savo ðviesoj

O jeigu viskas yra ne taip

Ir tu pasaulá regi atvirkðèiai.PriedainisGal bût ne garsas skambës tyloj

O tyla garse

Kà apie tylà þinome mes?

Gal bût ne ðviesos þiba tamsoj,

O tamsa jose –

Kiek dar ne daug suprantame mes.Þiøri aplink, viskas tvarkoj,

O dar þinai, kas bus rytoj

O jei pasaulis staiga apsivers

Kitom akim þiûrëti privers.Priedainis:Tu pabandyk pasiþiûrët

Gal kiek ne taip, gal kiek kitaip

Tikiu paprasti daiktai apsivers,

Kà nors neregëto ir naujo atvers.
----------------------------
KREGÞDUTËSKregþdutës kregþdutës - dangaus gyvos þirklës

Atkirpkit ir man gabalëlá dangaus, dangaus - 2kNumeskite þemën mëlynà burtà,

Kad laivas nudraskæs buriø tvarsèius

Surastø mane,surastø mane, surastø mane, maneJau bûsim arti arti kaip krantas

Jau bûsim nuogi nuogi kaip upë

Bet tu vël tirpsti lyg byrantis smëlis

Byrantis smëlis tarp pirðtø
---------------------------
O, meileAð buvau neklauþada vaikas

Ant tvoros kasdienà sëdëjau,

Vakarais dauþydavau langus

Galvoje mano ðvilpavo vëjai.Að neðiojau suplëðytas kelnes

Ir nieko klausyt nenorëjau,

Kol jinai pas mane , nelaboji

Á namus vienà kartà atëjo.Pr. O, meile,

Tu mane nugalëjai

O, mano þvaigþde,

Vël man ðviesti pradëjaiMano dienos plaukë ið lëto

Að gyventi visai neskubëjau,

Su draugais gatvëj gerdavau vynà

Ir problemø jokiø neturëjau.Að galvojau, kad ðità pasaulá

Negerai ponas Dievas sudëjo,

Kol jinai vienà rytà su saule

Prieð mano akis patekëjo.Pried.Að buvau jau subrendæs vyrukas

Ir aplinkui daug moterø sukos,

Að visas jas turëti galëjau

Ir á niekà þiûrët nenorëjau.Pamirðau að gyvenimo skoná

Nemokëjau nei juoktis nei verkti

Kol jinai á duris pasibeldë

Ir pasakë ið èia atsimerktiPried.Mano senà , praþilusià galvà

Ðaltas rudenio vëjas paglostë,

Að þiûrëjau kaip leidþiasi saulë

Virð uþmieganèio didelio uosto.Að galvojau, kad viskas jau buvo

Ir mirtis mane peiliais jau badë,

Bet jinai paskutinæ sekundæ

Mano vieniðà ðirdá surado.
-----------------------------
Andrius Mamontovas "Mono arba stereo"
Teksto autorius: A. Mamontovas
Muzikos autorius: A. Mamontovas

Að visà dienà buvau kine
Laukiau kol filmas pakeis mane
Juokà ir aðaras ten radau
Tik tavo veido nepamaèiau

Visa tai tæsiasi jau seniai
Taip kaip ir tau að þinau tikrai
Ieðkau tavæs jei girdi mane
Gal pasirodysi ekrane

Priedainis:
Að kreipiuosi
Tiesiai á aukðèiausià ministerijà
Gal gali atsiøst
Þinutæ mono arba stereo


Radio bangos anksti ryte
Persmelkia kaip ir kasdien mane
Eteris klykia ðimtais balsø
Tavo tiktai nerandu tarp jø

Priedainis.


Að reklamas
Vël mieste skaitau
Tavo þinutës
Dar negavau

Priedainis.


Að kreipiuosi
Darkart á aukðèiausià ministerijà
Gal gali atsiøst
Þinutæ mono arba stereo
Stereo...
------------------------------
Vieniðas jûreivis1. Að toks vieniðas, jaunas jûreivis, 8. Tai jau buvo gal tûkstantá kartø.

Mindau svetimo uosto gatves Ji man tarë: Að noriu tavæs

Ieðkau knaipës kur gauèiau iðgerti Að jai pinigus duodu ið anksto

Nes niekad nieks nemylëjo manæs Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs. Nes niekad nieks nemylëjo manæs.2. Að rûkau tiktai stiprià tabokà, 9. Atsibudæs, pro vieðbuèio langà

Nesvarbu man prie ko tai prives Pamatau savo laivo bures,

Mano laimë man sukelia juokà Ið einu neiðtaræs në þodþio

Nes niekad nieks nemylëjo manæs Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs. Nes niekad nieks nemylëjo manæs.3. Ðtai tos durys kur ápila vyno, 10. Að toks vieniðas, jaunas jûreivis,

Kur dainuoja ir dauþo taures Mindau saulëtas Nidos gatves

Að taip pat su visais jas dauþysiu Neþinau ar kada èia sugráðiu

Nes niekad nieks nemylëjo manæs Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs. Nes niekad nieks nemylëjo manæs.4. Áeinu tas duris atidaræs

Ir nuþvelgæs visas merginas

Atsisëdu á kampà prie stalo

Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs.5. Kai viena tø merginø prieina,

Pajuntu jos aistringas rankas

Dar ásipilu vyno á tauræ

Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs.6. Ji paklausë: Ko ieðkai èia broli?

Negi tau taip negaila savæs?

Atsakiau jai, kad nieko nenoriu

Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs.7. Ji pasiûlo iðeit pasivaikðèiot,

Að þinau kur mane ji nuves,

Sutinku, nors gal to ir nereikia

Nes niekad nieks nemylëjo manæs

Nes niekad nieks nemylëjo manæs


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.