peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

!!!IS PROTOKOLU!!!

Iðraðai ið policijos protokolø

Policininkai - unikalios asmenybës, deja, neretai ypatingu protu ar raðtingumu nepasiþymi. Pateikiame keliolika iðraðø ið policijos protokolø: (iðtraukos - autentiðkos)

Spalio 17 dienos vakare ant pilietës J.P. uþkrito spinta. Medicininës pagalbos pilietë nesikreipë, nes negalëjo iðlásti ið po spintos.
Nukentëjusysis skundësi peiliu, ádurtu á nosá.
Teisiamasis buvo keliantis pavojø visuomenei þmogus, kà uþdirbdavo, tà ir pragerdavo.
Paskutiná kartà liudininkë aukà matë, krintanèià ið penkto aukðto.
Kaltinamasis kalbëjo necenzûriniais þodþiais, taèiau juos taikë ne á nukentëjusiàjà, o pro ðalá.
Tamsoje kaltinamasis atsitrenkë á kaþkoká daiktà, kuris nusirenginëjo.
Neblaivûs K.S. ir T.N. ðokiø salëje sudrumstë tylà, todël sudegë du suoliukai.
Ar iðprievartautos moters lytiniuose organuose yra svetimø spermatozoidø?
Ar þinoma, kokiu konkreèiu lyties organu buvo iðprievartauta nukentëjusioji?
Ar ant lyties organø yra savigynos poþymiø?
Lauþtuvas, kuriuo iðlauþtos durys, primena raidæ, kurios nëra abëcëlëje.
Ant lovos gulëjo nukentëjusysis. Tautybë - lietuvis, kvapas - pagiringo þmogaus, o sumuðta nosis panaði á senovës graiko. Jo figûra azijietiðka; platûs peèiai ir siauri klubai.
Lavonas buvo aprengtas baltais marðkinëliais ir baltomis apatinëmis kelnëmis su botanikiniu vaizdu.
Dël suplëðytø apatiniø nukentëjusios L.N. kelnaièiø noriu pareikðti ðtai kà: sulaikant ji nuplëðë nuo mano uniformos antpeèius ir sau ásikiðo á apatines kelnaites. Ið ten að savo antpeèius iðtraukiau, o jos apatiniø kelnaièiø nelieèiau.
Pamatæs du gatvëje besimuðanèius tarpusavyje vyrus, bandþiau juos sutaikyti, taèiau buvo per vëlu, nes vienas jau gulëjo nejudëdamas.
Nukentëjusysis metë á mane kirvá. Kirvis pataikë man á kaktà ir á jà atsimuðæs ásmigo nukentëjusiajam á kojà.
Sulaikytasis V.L. ið pardavëjos reikalavo degtinës ir kitø seksualiniø paslaugø.
Sugráþæs ið komandiruotës, pilietis D.K. savo vonioje rado nuogà kaimynà ir jo gyvenimà nutarë uþbaigti netikra saviþudybe.
Sulaikytasis pardavëjas S.B. á pensininkà R.J. trenkë mësos gabalà, kuriame ástrigo dirbtiniai pensininko dantys.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.