peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

B&W!!!ZOSES BAJERIAI!!!

Zoses bajeriai (black & white humour)

Zosyte, Zosyte...

Aniekdotai ne apie Zose...

Laukiniai vakarai. Bare sëdi trys jaunuoliai ir apie kaþkà kalbasi.
Netrukus áeina senas koubojus prieina prie baro ir uþsisako viskio.
Po kurio laiko prieina prie vaikinø ir drëbia vienam ið jø:
- Að p.... tavo motinà !!!!
Ið vaikinø pusës jokios reakcijos.
Kaubojus gráþta prie baro... Po kurio laiko vël prieina prie trijulës:
- Að p... tavo motinà per ðiknà !!!!!
Vël jokios reakcijos.
Kaubojus, nieko nepeðæs, gráþta prie baro. Po keliø taureliø vël juda prie trijulës:
- Tavo motina man èiulpë !!!!!
Atsisuka pats stambiausias ið trijø, ádëmiai pasiþiûri á kaubojø:
- Tu girtas, Tëvai..... Einam geriau namo....
Vaþiuoja du pedikai miðku. Vienas:
- Sustok, kaþko vidurius susuko....
Maðina sustojo. Tas nubëgo giliau á miðkà. Staiga stûgsmas:
- Petrai !! Petrai !!!! Viskas, prisiþaidëm. Siaubas !! Að pagimdþiau !!!
- Kà ?!? visai jau ið proto iðsikraustei ?? Kaip tai: ,,pagimdei" ?!?
- Na, tu tik pasiþiûrëk: rankutës, kojytës, akutës:
Petras ásiþiûri:
- Na ir kvailys tu esi. Uþ kà taip varlytæ apdergei ???
Gráþta girtut girtutëlis vyras namolio.
Ten jo (kaip visada) laukia þmona su paruoðtu koèëlu. Þmona:
- Kur valkiojaisi, gyvulá !?!
- Kapinëse buvau...
- Kaþkas numirë ??
- Nepatikësi: TEN VISI MIRÆ !!!
Teisia gruzinà kaltinamà kaimyno nuþudymu.
Teisëjas: Pasakokit, teisiamasis, kaip viskas vyko.
Gruzinas: Na kà, gráþtu namo. Durys atidarytos.
Þiuriu, mano kaimynas mano þmonà apkabinæs stovi.
Að griebiuosi kinþalo, taèiau po to atsimenu: juk ir að jo þmonà apkabindavau.
Þiûriu toliau: mano kaimynas mano þmonà nurenginëja !!
Að griebiuosi uþ kinþalo, taèiau po to atsimenu, juk ir að jo þmonà nurenginëdavau.
Þiûriu tolaiu: mano kaimynas mano þmonà ant lovos jau verèia !!
Að griebiuosi uþ kinþalo, taèiau prisimenu: juk ir að jo þmonà á lovà versdavau...
Teisëjas (pavargusiu balsu): Trumpiau ! Teisiamasis, uþ kà jûs nuþudëte savo kaimynà ??
Gruzinas (susijaudinæs): að savo b..... á jo uþuolaidas nevaliau...
Susitinka du "vyriðkieji pasididþiavimai" pirtyje:
- Sveikas, kaip gyvenimëlis ?
- Aèiû, normaliai - du kartus per savaitæ..... O kaip tau ???
- Mano ðeimininkas visai iðnaglëjo.. :-(( Kiek vienà dienà kelkis ir dirbk !...
- Nesikelti bandei ??
- Bandþiau... Vos nesuvalgë...
Sëdi þmogelis ligoninëj, laukia kol þmona pagimdys. Rûko. Nervuojas.
Po kiek laiko iðeina seselë:
- Jûs turit sûnø.
Na, apsidþiaugë þmogelis, bet seselë pridejo :
-Bet gimdymas dar nesibaigë ...
Toliau puèia dûmus. Vaikðto ið kampo á kampà. Vël pasirodo seselë:
-Jûs turit jau ir dukrà, bet gimdymas dar nesibaigë...
Dar po dviejø cigareèiø pasirodë, kad ir dvynukai atsirado.
Þmogelis jau ir apie finansinius sunkumus pradëjo màstyt...
Jau ir seselë pradëjo nepraneðinët, kol galiausiai, neiðkentæs pats pravërë duris...
O ten akuðeris stovi, akys dyydelës, dyydelës... ir rëkia :
-GESINKIT ÐVIESÀ, JIE Á ÐVIESÀ ROPOJA !!!
Autobuse vienas keleivis keistai elgësi - tai suklykia, paðoka nuo sedynës,
tai dejuoja, kol pagaliau ið skausmo perkreiptu veidu ið savo klyno iðtraukë voveræ
ir jà uþmuða á sëdynes atloðà. Kilo didelis keleiviø pasipiktinimas. Þmogelis aiðkinasi:
- Radau að jà miðke ir norëjau parveþti namo - parodyti anûkams.
Ákiðau jà á uþantá, bet jai ten nepatiko ir ji nusileido þemiau juosmens... - að dar kentëjau.
Atrado "kankorëþá" ir pradëjo já lukðtenti... - að dar kentëjau.
Lindo gilyn ir surado du "gyliukus"- pradëjo juos krimsti... - að dar kentëjau.
Negana to, nulindo dar giliau ir suradusi "drëvæ" pradejo nagais jà plësti...- að dar kentëjau.
Bet kada "kankorëþá" ëmë vilkti á "drëvæ"...- að n e b e i ð k e n è i a u !
- Naðlaiti, imk dolerá..
- Að ne naðlaitis ! Ten mano tëtis stovi..
Ðûvis....
- Naðlaiti, imk dolerá....
Du studentai sëdi kambaryje. Vienas:
- Klausyk, ar nejauti ? Ið kaþkur ðaðlyku kvepia..
- Durniau, nuimk musæ nuo cigaretës..
- Mieloji, kokios tavo graþios akytës !
- Hm.. (drovëdamasi).
- O kokia tavo burnytë !
- Hm.. (drovëdamasi).
- Kokia nosytë !
- Hm.. (drovëdamasi).
- O kokios ausytës!
- Kvailelis.. (uþsidengia veidà ausimi)..
Gimdymo palata. Gimdymas vyksta jau antrà valandà. Pagaliau iðlenda naujagimio galvutë:
- Dëde, duok parûkyti.
Akuðeris apakæs:
- Kaip tai "parûkyti" ? Juk tavo dar net rankutës neiðlindo !
- Va, rankutës iðlys - á galvà gausi..
Pirma scena:
Bëga lapë per miðkà, mato - zuikis sedi ant kelmelio ir kaþkà raðo:
- Kà èia varai?
- Disertacijà.
- Kokia tema?
- Apie tai, kaip zuikiai lapes ëda.
- Kur gi tu taip matei?
- Einam, kai kà parodysiu...
Po kurio laiko zuikis sedi ant to paèio kelmelio ir kaþkà raðo...

Antra scena:
Lapnoja meðka per miðkà, þiûri - zuikis sedi ant kelmelio ir kaþkà raðo:
- Kà èia peckioji?
- Disertacijà.
- Kokia tema?
- Apie tai, kaip zuikiai meðkas ëda.
- Tu kà, iðprotëjai?
- Einam, kai kà parodysiu...
Po kurio laiko zuikis sedi ant to paèio kelmelio ir kaþkà raðo...

Paskutinë scena:
Ola, pilna, lapiø, meðkø, vilkø kaulø.
Per vidurá guli begrauþiantis kaulà, storas, didelis liûtas.
Moralë:
Svarbu ne disertacijos tema,
Svarbu tai, kas tavo vadovas !
Gráþta èiukèia namo, uþeina á virtuvæ, þmona valgyt daro.
Èiukèia prieina prie ðaldytuvo, atidaro, staiga jo veidas ið kvailai linksmo pasikeièia á kvailai piktà,
prieina prie þmonos ir duoda jai á veidà.
Ta nesupranta, bet vyrui nieko neatsako.
Sekanèià diena gráþta èiukèia namo, eina virtuvën, iðkart puola prie ðaldytuvo, atidaro, paþiûri á vidø,
vël prieina prie þmonos ir kad duos jai á snuká.
Þmona, visa paplûdus kraujais, iðdrásta paklausti:
-Nu uþ kà tu dabar mane muði, að ir valgyt padariau, ir viska sutvarkiau..
-Kiek að tau kartu sakiau - nepalikinëk ðaldytuve ðviesos!


Eme Zose ir numire... Nebutu emus, nebutu numirus...
Apsizenijo skruzde vadu Zose su drambliu, o dramblys vestuviu nakti eme ir numire... Eina Zose ir verkia: - Viena nakti praleidau su tuo gyvuliu, o duobe visa gyvenima reikes kasti...
-Kas pasakë "miau"?
-Zosë...
-daktare, man barzda neauga,
-nieko nuostabaus, jus gi zose,
-ka? ash dar ir zose...
Sedi Zose kavinëje su mini sijonëliu ir per visa jos koja nubegusi akis. Prie jos prieina vaikinas ir klausia:
-Zose, kur veda tas takelis?
-I virtuve,- Zose atshauna.
-Gal galeèiau ash savo deshrele tavo virtuveje pasishildyti?
-Deja, shiuo metu ten barshciai verda.
Sedi bomzas baloj ir drochina.Pro ðali eina Zose ir klausia:
-ka cia darai?
Bomzas sako:
-vaikus skandinu!
Zose sako:
-tai davai ash tau i burna paimsiu.
O bomzas pradeda rekti:
-varyk ish chia na*** zmogedra!!!
Vyrukui prireike Zoses. Pamate viena:
- Kiek kainuoji ?
- 300 $.
- Klausyk, sumoku tau 500 $, bet seksas su iskrypimais.
Pagalvojo Zose: "Ka ash ishkrypimu nemacius ?". Sutiko. Permiegojo ir klausia:
- O kur ishkrypimai ?
- Dabar ash tave mushiu, kankinsiu, galva i siena dauzysiu..
- O kaip ilgai ?
- Kol pinigu negrazinsi....
Susiruoshe generolas ir eilinis i medziokle. Tik iejo i mishka - ozka praleke, generolas ishshovë ir nepataike, eilinis net nebande. Generolas:
- Kodel neshovei ?
- Bijojau, kad namine, generole.
- Kvaily, mishke - laukiniai zhverys.
Po kurio laiko eilinis skubiai pakele shautuva ir ishshove. generolas:
- Ka nushovei ?
- Laukine Zose..
- Jonuk, mesk kirvi!
- Gerai, Zosyte... Gaudyk... Ko tyli, pagavai?
Zosyte, Zosyte, ash nemegstu shitos raudonos sriubos.
Tylos, ji buna tik syky i menesi.
Zosyte, Zosyte, ash noriu saldainiu, kurie ant spintos.
Tai pasistatyk kede ir pasiimk.
Bet ash juk ranku neturiu
Nera ranku nera saldainiu
Zosyte Zosyte, kodel sriuba tokia keista?
O ka tu sau manai? Tevelis per sieta vemia?
Zosyte Zosyte, kodel tu seneli pervaziavai zoliapjove?
Matau apie palikimus ir gyvybes draudima tu nieko nenusimanai
Zosyte Zosyte, ar ilgai ash dar po stalu stoveti turesiu?
Pakentek, kita savaite stalius zadejo stalui nauja koja atneshti.
Zosyte, Zosyte, ash nenoriu pas psichiatra?
man tas pats, ash noriu pagaliau suzinoti, ko tu visada bliauni, kai ash tave mushu.
Zosyte Zosyte, ash nenoriu i amerika
nutilk ir plauk toliau
Zosyte Zosyte, ash noriu su seneliu pazaisti
tylos, karstas shiandie liks uzdarytas.
Zosyte Zosyte, ar galiu su tavo krutim pazaisti?
Gerai, tik neik niekur toli
Zosyte, Zosyte, ash dar noriu tokio slidaus saldainiuko
raminkis, senelis turi tik dvi akis
Zosyte Zosyte, ash turiu ish anglu 10.
Koks skirtumas, tau vistiek vezys.
Zosyte, Zosyte, kodel tevelis toks ishblyshkes?
Uzsiciaupk, ir kask toliau.
Zosyte Zosyte, o ash mociute maciau!
Kita syky nekask taip giliai smelio dezeje.
Zosyte Zosyte, ar shiandien pietums vel melyni spageciai?
Ne, seneliui jau baigiasi gyslos.
Zosyte, Zosyte, senelis numire
shudas, dar puse seneles shaldytuve turim
Zosyte, Zosyte tevelis darze pasikore! Su balandzio pirma! jis pasikore rusy.
Zosyte, Zosyte, kiaushinis neskanus.
Tylek, ir ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.