peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


vir2al.peperonity.net

Noce i dnie...strescenie

Tom I

Bogumi³ i Barbara

Maciej Niechcic, dziad Bogumi³a, szlachcic, otacza³ siê inteligencj¹, a nie ziemiañstwem, za co go w okolicy nie szanowano. Popad³ w k³opoty finansowe, gdy zakupi³ maj¹tek nie zbadawszy jego hipoteki. Jego syn, Micha³, o¿eni³ siê z pann¹ Florentyn¹, która mia³a zostaæ zakonnic¹, co znów wywo³a³o skandal okoliczny. Z ich dzieci prze¿y³ tylko najm³odszy, Bogumi³. Walczy³ on z ojcem w powstaniu styczniowym; Micha³a zes³ano na Syberiê, gdzie zmar³, Florentyna mu pocz¹tkowo towarzyszy³a, po œmierci mê¿a wróci³a do kraju i zosta³a gospodyni¹. Na staroœæ zamieszka³a z bratem w mieœci, gdzie odnalaz³ j¹ syn. Ojciec Barbary, Adam Ostrzeñski, szlachcic bez maj¹tku, urzêdnik, prowadzi³ bardzo bujne ¿ycie towarzyskie. Wyda³ za niego swoj¹ córkê, Jadwigê, Jaraczewski, gdy ta zakocha³a siê w guwernerze. Ich zwi¹zek by³ bardzo burzliwy. Barbara by³a najm³odsz¹ z 4 rodzeñstwa. Adam zgin¹³ od pioruna. Jadwiga otworzy³a pensjê, która po powstaniu upad³a. Uda³o jej siê jednak wykszta³ciæ dzieci - Daniel zosta³ przyrodnikiem, Julian in¿ynierem, Teresa i Barbara uczy³y w szko³ach. Barbara dorasta w atmosferze naukowo-intelektualnej, marzy o studiach wy¿szych, w jej domu zbieraj¹ siê znajomi brata i siostry, prowadz¹ ró¿ne dyskusje, chodz¹ do teatrów, na odczyty. Ona podkochuje siê w jednym z m³odzian, który jednak ¿eni siê z pann¹ bogat¹. Œlub bior¹ tak¿e Teresa i Daniel. Barbara wyje¿d¿a do Warszawy, uczy siê krawiectwa, gdy koñcz¹ siê fundusze wraca do udzielania lekcji. W czasie wakacji u krewnych, £adów, poznaje Bogumi³a, który ma ju¿ lat 36 (ona 25). Choæ wdaje jej siê prosty, niewykszta³cony itp., to docenia jego powstañcz¹ przesz³oœæ, urodê i stanowisko i mimo wahañ zgadza siê zostaæ jego ¿on¹. W dniu œlubu umiera matka Bogumi³a. Na pocz¹tku mieszkaj¹ w starym mieszkaniu z wujem Bogumi³a, który jest ob³¹kany. Zdaje mu siê, ze wci¹¿ trwa powstanie. Barbara opiekuje siê nim jak swoim dzieckiem, a przy tym boi, ¿e dzieci odziedzicz¹ po nim chorobê psychiczn¹. Po jakimœ czasie przeprowadzaj¹ siê do dworku. Wuj umiera. W okolicy mieszkaj¹ Ladowie, a tak¿e krewny Bogumi³a i jego œwiadek, Hipolit Niechcic, z ¿on¹ Urszul¹, doskona³¹ gospodyni¹ i dwiema córkami. Na wiosnê Niechcicowie wybieraj¹ siê z wizyt¹ do Teresy. Choc jest mê¿atk¹ i matk¹ 2 dzieci, udziela ona dalej lekcji. W okolicy mieszkaj¹ tak¿e Daniel z ¿on¹, Michalin¹ i jej siostra, Stefania z mê¿em. Barbara jest w ci¹¿y. Na œwiat przychodzi syn - Piotruœ. Przez 4 lata ¿yj¹ szczêœliwi, choæ Barbara mê¿a coraz mniej lubi. Na pewnym zimowym spacerze Piotruœ zaziêbia siê i umiera. Barbara nie mo¿e dojœæ do siebie, Baogumi³ prosi o radê Teresê, ta wyszukuje im gospodarstwo w Serbinowie, do którego siê przeprowadzaj¹. W Barbarze podkochuje siê okoliczny nauczyciel, przed wyjazdem wrêcza jej mi³osny wiersz. Du¿o czasu zajmuje im doprowadzenie Serbinowa do porz¹dku, dopiero po roku widaæ efekty. Barbara jest zazdrosna o sympatiê, jak¹ m¹¿ czuje do Teresy, robi mu awanturê, wzrasta temperatura ich uczuæ. Teresa choruje i umiera, w listach siostry, które Barbara dostaje od ziêcia, znajduje zapiski, z których wynika, ¿e Teresa mia³a romans z Tadeuszem, synem by³ych pracodawców Bogumi³a. Rodzi im siê córka, Agnieszka, póŸniej druga, Emilia i syn Tomasz. Przenosi siê do nich matka Barbary, której wydaje siê, ¿e wkrótce przeprowadzi siê do Juliana. Cierpi na sklerozê, po paru latach umiera. Barbara znajduje pierwsze siwe w³osy na g³owie.

Tom II

Wieczne zmartwienie

Dzieci siê bardzo od siebie ró¿ni¹ - Agnieszka jest samotnic¹, Emilka klei siê do ludzi, Tomasz k³amie i rozrabia. Pocz¹tkowo uczy ich Barbara, póŸniej - przez rok - Anka, córka Hipolita Niechcica, panna bardzo weso³a i lubiana. Gdy wyje¿d¿a do Warszawy jej miejsce zajmuje panna Cecylia, beztalencie pedagogiczne, a przy tym osoba bardzo wynios³a, wielbicielka Przybyszewskiego. Bogumi³ zatrudnia pisarza, Katelbê. Pewnej nocy Cecylia wypada z okna w po³owie - widzi zbira w³amuj¹cego siê przez okno i owiniêta w ko³drê próbuje uciec. £amie przy tym nogê. Po rehabilitacji Barbara proponuje jej miejsce w sklepie Michaliny, ale Cecylia ura¿ona wyje¿d¿a. Barbara i Bogumi³ jad¹ z Agnieszka do miasta, maja kupiæ dla niej trzewiki, zaœ dla reszty poñczochy i kamasze. Bogumi³ kupuje dodatkowo p³aszczyk dla córki i broszkê dla ¿ony, czym j¹ ogromnie z³oœci. Umiera patriarcha rodu Ostrzeñskich, Joachim i zapisuje dzieciom Jadwigi 18 tysiêcy rubli. Dla Barbary jest 6 tysiêcy, Bogumi³ chce dokupiæ ziemie, ona dom w mieœci, w koñcu kupuj¹ place, na których ma byæ zbudowana kolej - za namow¹ syna Michaliny. Barbara ma k³opoty z sercem i choroby kobiece - bolesne kurcze. Po okolicy chodz¹ plotki, ¿e dziedzic chce sprzedaæ Serbinów, ale po jego przyjeŸdzie okazuje siê, ze to ju¿ nieaktualne. Katelba jest jego szpiegiem. Agnieszka zostaje zapisana na pensjê dla panien. W rzeczach Tomasza znajduj¹ sakiewkê z broszka, któr¹ Bogumi³ kupi³ ¿onie.

Tom III

Mi³oœæ - czêœæ pierwsza

Agnieszka jest pocz¹tkowo bardzo zagubiona w nowej szkole, prze³o¿ona podsy³a jej na przyjació³kê Ninê, która chce zostaæ œwiêt¹, ale Agnieszka woli szalon¹ Helenê i ambitn¹ i piêkn¹ Klarê. Nauka nie sprawia jej najmniejszych k³opotów, wszyscy nauczyciele j¹ chwal¹ - zw³aszcza za wypracowania z polskiego. Katelba wdaje siê w romans z Olesi¹ i du¿o pije, Bogumi³owi zwierza siê, ze matka, której powierzy³ pieni¹dze, wysz³a za m¹¿ i mu je ukrad³a. Przyznaje siê do pracy dla w³aœciciela maj¹tku. Bogumi³ stara siê mu pomóc. Katelba oœwiadcza siê Cecylii, która jednak przyjê³a posadê sklepowej i zostaje przyjêty. Z pomoc¹ Bogumi³a znajduj¹ maj¹tek, którym bêd¹ zarz¹dzaæ. Agnieszka czuje przez czas d³u¿szy s³aboœæ do panny Alicji, nauczycielki francuskiego. Panna Berta, nauczycielka niemieckiego miewa bolesne kurcze pod pozorem migreny. Agnieszka tak¿e zaczyna mieæ okres. Miejsce Katelby zajmuje Olczak, w domu Niechciców pojawia siê tak¿e znajoma Juliana z Petersburga, Maria H³asko - nauczycielka. Zajmuje siê Emilk¹ i Tomaszem, a tak¿e pomaga okolicznym ch³opom. Olczak z kolei siê socjalist¹ teoretykiem. Agnieszka zaprzyjaŸnia siê z Joasia (pomaga jej przejœæ po k³adce). W czasie wakacji pisuj¹ do siebie d³ugie listy. Oddalaj¹ siê od siebie w nowym roku - Joasia nie mo¿e jeŸdziæ na ³y¿wach, Agnieszka robi to chêtnie, Agnieszka nie przepada za ch³opcami i nie chce z nimi tañczyæ, Joasia chêtnie flirtuje. Agnieszk¹ interesuje siê na lodowisku Krzyœ, ale gdy d³ugo jej nie ma na skutek choroby, przerzuca siê na Klarê. Maria H³asko opuszcza Serbinów - jej kole¿anka zak³ada biuro nauczycielek, które ma byæ zaanga¿owane w dzia³alnoœæ rewolucyjn¹. Barbara decyduje siê na przeprowadzkê z dzieæmi do miasta, ¿eby nie musia³y wszystkie 3 mieszkaæ w internatach, umiera Julian z Petersburga, zostawia po sobie pamiêtnik. Po wyprowadzce Barbary Bogumi³ jest bardzo samotny, zaczyna spêdzaæ wieczory u s¹siada, Woynarowskiego, gdzie pocz¹tkowo grywa w karty, a póŸniej wdaje siê w romans z córk¹ gospodarza, Kawusi¹ (Ksawer¹). Panna chcia³aby, ¿eby siê rozwiód³ z ¿on¹, on jednak doradza jej studia w Szwajcarii. Barbara, niczego nieœwiadoma, wyje¿d¿a do Lucjana, mê¿a Teresy, który w liœcie zasugerowa³ mi³oœæ doñ i sw¹ blisk¹ œmieræ. Nie udaje im siê jednak na ten temat porozmawiaæ, stan Lucjana pogarsza siê coraz bardziej, w koñcu umiera. Agnieszka boi siê, ¿e nie zdobêdzie nagrody na najwy¿sze wyniki w nauce, jest niemi³a dla Klary, ale w koñcu zdobywaj¹ j¹ obie. W czasie uroczystoœci rodzinnej Tomasz kradnie pieni¹dze, schowane do chusteczki przez Michalinê, ale rodzice nadal nie widz¹ w nim zbira. Okoliczni ch³opi s¹ powo³ywani do wojska. Po wyjeŸdzie ¿ony i dzieci do szko³y Bogumi³ wdaje siê w nowy romans - z Felicj¹, s³u¿¹c¹.

Tom IV

Mi³oœæ - czêœæ druga

W mieœci zaczynaj¹ siê strajki, najpierw w szko³ach, póŸniej w fabrykach. Bogumi³ zatrudnia u siebie bezrobotnych miejskich, w miastach szaleje ¿ywio³ rewolucji 1905 r. Na jaw wychodzi przelotny romans Celiny i Janusza, syna Michaliny; Katelba chce go ¿onie wybaczyæ, to twierdzi, ze porzuci go dla kochanka, który z kolei wcale jej nie chce. Barbara przestraszona rozruchami w mieœci oraz zapowiedzi¹ wizyty dawnego ukochanego niespodziewanie wyje¿d¿a z miasta, w Serbinowie przez okno widzi Bogumi³a i Felicjê. Popada w chorobê, jednak mimo gor¹czki wyrzuca mê¿owi romans, ten odsy³a Felicjê do miasta. Wkrótce odbywa siê jej wesele z synem w³odarza, widaæ, ze jest w ci¹¿y, Bogumi³ zastanawia siê, czy to jego dziecko. Na weselu Tomasz siê upija. Agnieszka zostaje oddana na Warszawsk¹ pensjê, szko³y ulegaj¹ spolszczeniu. Celina wyprowadza siê z dzieckiem od mê¿a i kontynuuje romans. Do Kaliñca przyje¿d¿a Marcin Œniadowski, wys³annik rewolucyjny, który ma zorganizowaæ 2 strajki i zdobywaæ fundusze. Odwiedza dom Stefanii, chodzi po okolicy, w koñcu zostaje aresztowany w domu Borowskich, u których siê zatrzyma³. Michalina tak¿e prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ patriotyczna, w³aœnie szykuje siê do przewiezienia kogoœ przez granicê. W klasie Agnieszki wybucha bunt przeciwko religii i spowiedzi, Agnieszka jest nawet wezwana ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.