peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wariklis.peperonity.net

Text Page

dbaf galimos serijos

Drakonø kova vëliau ateities epizodai

ðtai kokie jie gali buti:Ksicoriaus saga:

1.Ksicoriaus atvykimas.

2.Ksicorius pradeda drakono rutuliø paieðkà.

3.Ksicoriaus pirmasis drakono rutulys.

4.Pikolo jausmai.

5.Ksicorius puola!

6.Galas Tenèinhanui ir Jamèiui.

7.Hitsoraðis parodo savo jëgà.

8.Gogeta! nepasiduok!

9.Tranksai, nebûk kvailysl!

10.Pikolas atskuba á pagalbà.

11.Jokios kovos dël Motèanio.

12.Gogeta sumuða Hotsoraðá!

13.Gogeta prieð Motèaná.

14.Motèanis nugalëtas.

15.Penkiø dienu atostogos.

16.Pagreitinto laiko kambarys.

17.Gogeta ir Gohanas treniruojasi kovai su Ksicoriumi.

18.Gotenksas ir Pikolo eilë.

19.Bulma atranda naujà dalykà.

20.Vegeta jaunëlis ir Goku jaunëlis treniruojasi laiko kambaryje.

21.Pan eilë.

22.Kova prasidëjo!

23.Ksicorius - nenugalimasis.

24.Kovotojai prieð Ksicoriø, Ksicorius be vargo laimi!

25.Gohano super jëgos.

26.Gohanui galas .

27.Gogeto kerðtas!

28.Ksicorius prieð Gogetà.

29.Ksicorius nugalëtas!

30.Drakono rutuliø gràþinimas.

31.Gotenai, eik mokytis!

32.Þemëje vël taika.

Galingojo Goko saga:

33.Noras dël Gohano.

34.Gohanas gráþta á þemæ.

35.Èièë paðëlus!

36.Tranksas treniruojasi su Pan.

37.Naujas prieðas!

38.Karoniðas þvalgosi drakono rutuliø!

39.Karoniðas suranda kovotojus!

40.Karoniðas prieð kovotjus.

41.Vedþito naujas manevras.

42.Gotenkso tikroji jëga!

43.Goko pykèio transformacija!

44.Gokas Super Saijanas prieð Karoniðà!

45.Karoniðas nugalëtas, bet Gokas tæsia!

46.Gogeto Super Saijano 5 jëgos.

47.Karoniðas ið visø jëgø!

48.Gogeto jaunëlis atakuoja Karoniðà.

49.Gogetas ir Gogetas jaunëlis - stipriausi kovotojai visatoje!

50.Karoniðas pagaliau nugalëtas.

51.Atgal á normalø gyvenimà.

52.Pikolas vël pradeda treniruotis.

53.Videlë aplanko Ponà Ðetonà.

54.Goteno naujas darbas!

55.Naujas gyvenimas!Galutiniø kautyniø saga:

56.Gotenksas ir Vegettas.

57.Pikolo treniruotës.

58.Nauji kovotojai.

59.Kas ðis vyrukas?.

60.Gogetas prieð Blogajá Oksterá.

61.Gogetas apðilo!

62.Oksteris stipriausiasis.

63.Gogetas suklysta!

64.Gokas ir Vedþitas, optimalus duetas!

65.Vedþito transformacija.

66.Gokas iðkrenta!

67.Nauja Gogeto Super Sajano 5 jëga!

68.Oksteris, niekur nebëk!

69.Gogetas laimëja!

70.Super Sajano 5 istorija.

71.Bulmos reportaþas.

72.Popo gimtadienis!

73.Goko praeitis.Ðauniøjø Sajanø saga:

74.Blogieji vyrukai atvyksta!

75.Pikolas paðëlsta.

76.Gokas randa naujus sutvërimus.

77.Gouyukas ir Nomaniðas!

78.Vdþitas á pagalbà.

79.Gogetas prieð Gouyukà ir Nomaniðà.

80.Susijungimø susijungimas?

81.Nomaukygoðas - naujas susijungimas.

82.Gogeto jëgos atsibunda.

83.Nomaukygoðas nugalëtas.

84.Dendþio ðauksmas.

85.Pikolo pasakojimas.

86. Z kovotojai vël drauge.

87.Kelionë á Namekø planetà!

88.Treniruotës kosminiame laive.

89.Sveiki atvykæ á namekø planetà.

90.Dendis - kovotojas.

91.Dendis parodo savogalià Pikolui.

92.Dendþio noras!

93.Kovotojai pasiruoðæ.

94.Noras.

95.Celas sugráþo!

96.Tranksas super sajanas 4 prieð Celà!

97.Celas nugalëtas!

98.Komandø pasidalijimas.

99.Oksteris sugráþo!

100.Oksteris vël ásakinëtojas!

101.Gogeto naujos jëgos.

102.Oksteris nugalëtas.

103.Brolis?

104.Dar vienas super sajanas 4!

105.Gogetas jaunëlis suklumpa!

106.Gotenksui nepasiseka.

107.Kûleris?

108.Gogetas prieð dvigubà duetà!

109.Kûleris ir Brolis nugalëti.

110.Blogasis Garlikas jaunëlis!

111.Trankso ir Goteno galios.

112.Garlikas jaunëlis nugalëtas!

113.Napa - super sajanas?

114.Dendþiui reikia pagalbos!

115.Gohanai nuþudyk Napà!

116.Senas prieðas.

117.Vedþitas prieð Vedþità?

118.Vedþitas nugalëtas.

119.Senasis brolis.

120.Raditas - super sajanas 3!

121.Pan yra mergaitë, bet nesilpna!

122.Raditas nugalëtas.

123.Vaiko buu sugráþimas!

124.Gokai, kas negerai?

125.Vaikas buu nugalëtas.

126.Gokai, ka tu darai?

127.Blogasis gokas.

128.Gokai sustok!

129.Gohanas ir Vedþitas prieð blogajá Gokà!

130.Gokas vël normalus!

131.Nauja transformacija!

132.Gráþtame i planetà Þemæ.

133.Gyvenimas vël normalus, treniravimasis prasideda!Mistiniø Drakono rutuliø saga:

134.Pan vaikinas!

135.Blogasis vyrukas.

136.Kas nutiko Gogetui?

137.Gogetas yra blogas!

138.Blogasis Gogetas.

139.Mistiniai drakonø rutuliai.

140.Z kovotojai pasiruoðæ kautis!

141.Gokai, Vedþitai, jûs mums reikalingi!

142.Kas tai, Super Sajanas 6?

143.Gohano mistinës jëgos nepadës!

144.Gogeto jaunëlis apðyla!

145.Gogeto jaunëlis tampa Super Sajanu 5!

146.Blogasis Gogetas prieð Gogetà jaunëlá.

147.Gotenksas pastebi silpnybæ!

148.Kur jûs Gokai ir Vedþitai?

149.Pikolo nauja jëga!

150.Gokas ir Vedþito atvykimas!

151.Blogasis Gogetas sprunka.

152.Blogojo Gogeto paieðka.

153.Në þenklo kur blogasis Gogetas.

154.Mistinis Drakono rutulys atrastas!

155.Kas tai!?

156.super sajano 7 jëga!

157.Blogasis Gogetas prieð Gogetà!

158.Blogasis Gogetas yra stiprus.

159.Gogetas þino silpnybæ!

160.Blogasis Gogetas yra silpnas.

161.Pasiduok Blogasis Gogetai!

162.Blogasis Gogetas nugalëtas.

163.Atgal pas dþinà Vëþlá.

164.Dþinas Vëþlys silpnas.

165.Nauja forma, Super Sajanas 7.

166.Bulmos pykèio sprogimas!Ultimali saga:

167.Surinkime drakono rutulius!

168.Noras

169.Kur mæs?

170.Protingas pasaulis

171.Tobulumas prasideda

172.Laiko maðina?

172.Kas yra Potoðis?

173.Eime!

174.Kelionë per 5 minutes!

175.Kita visatos pusë.

176.Þmonës gali skaityti mintis!

177.Potoðio sargybiniai.

178.Ten tiesiog perdaug gudru!

179.Vdþitas ir Gokas parodo savo galias

180.Potoðis yra blogietis!

181.Kova prieð Potoðá!

182.Potoðis be kovos.

183.Potoðis pasiduoda.

184.Drakono rutuliø paieðka.

185.Në þenklo apie drakono rurulius.

186.Viltis prarasta.

187.drakono rutulys?

188.Tai drakono rutulys!

189.Noras gráþta!

190.Senøjø kovotojø sugráþimas.

191.Vedþito galas.

192.Vedþitas jaunëlis yra Vedþitas dabar!

193.Ate vyruèiai, pasimatysime!This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.