peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.net

-=CypressHill=-

Cypress Hill: ´Narkotikams - taip´Cypress Hill - dar viena iðskirtinë Hip-Hop´o grupë tiek savo muzikiniu stiliumi, tiek savo kultûra. Jie neabejotini lyderiai tarp grupiø, kurios savo kûryba nepritaria marihuanos ir kanapiø draudimui, o atvirkðèiai - skatina legalizuoti. Ði tarp-rasinë trijulë, kilusi ið lotyniðkojo Los Andþelo kvartalo, ávardijama kaip èempionë ´NORML´ (National Organisation To Reform Marijuana Laws) organizacijos, kovojanèios dël marihuanos áteisinimo. Toká grupës statusà patvirtina tokie kûriniai, kaip ´I Wanna Get High´ (Að noriu ´apsineðti´), ´Legalize It´ (Legalizuokite tai) ir ´Insane In The Brain´, kûrinys, kuris siûlo ´þolæ´, kaip alternatyvà alkoholiui. Taèiau tikrosios grupës pasaulinio pripaþinimo prieþastys susijusios su jø propaguojamu muzikiniu miðiniu, pilnu jausmingo R&B stiliaus ir ´apsvaigusiø´, ´ginkluotø´ gatvës istorijø, dëstomø ramiu repo ritmu.

Grupës ákûrëjai: ´DJ Muggs´ (italø kilmës Lawrence Muggerud, gimæs 1968m. sausio 28d. Niujorke, Queens´e), reperis ´Sen Dog´ (Senen Reyes, gimæs 1965m. lapkrièio 20d. Kuboje, Havanoje) ir grupës lyderis ´B-Real´ (meksikieèiø/kubieèiø kilmës Louis Freese, gimæs 1970m. birþelio 2d. Kalifornijoje, Los Andþele). Sen Dog´as atvyko á Los Andþelà ið gimtinës dar bûdamas 14-os. Kartu su savo jaunëliu broliu ´Mellow Man Ace´ (Ulpiano Sergio Reyes, gimæs 1967m. balandþio 12d.), jis sukûrë vienà ið pirmøjø ispaniðko repo grupiø ´DVX´, kuri repavo ispaniðkàja leksika. Á naujosios grupës sudëtá áëjo ir buvæ ´7A3´ nariai DJ Muggs ir B-Real. Kai Mellow Man Ace paliko grupæ, kad pradëtø solinæ karjerà, likusi trijulë nusprendë pasivadinti vietinës gatvës pavadinimu ´Cypress Hill´ (Kiparisø kalva). Trijulë kaip grupë pradëjo reikðtis 1990-aisiais, paskirdami savo hardcore repavimo stiliaus þinutæ daugiausiai lotyiniðkajai auditorijai visame Losandþele. Jiems pavyko atkreipti á save dëmesá jau su bandomaisiais

áraðais ´The Phuncky Feel One´ ir ´Trigga Happy Nigga´, kuris vëliau buvo pervadintas á ´How I Could Just Kill A Man´. Pastarasis kûrinys tapo pirmuoju nedideliu grupës hitu, pasiraðius $65,000 vertës leidybinæ sutartá su ´Ruffhouse Records´ kitais metais. 1991-øjø lapkritá ávyko grupës debiutas muzikinëje scenoje, kai buvo iðleistas jø albumà tuo paèiu pavadinimu ´Cypress Hill´. Ið pradþiø albumas pasirodë tik D. Britanijos parduotuviø lentynose, taèiau po to iðleistas JAV akimirksniu susilaukë didelio susidomëjimo ir tapo platininiu. Jame galima rasti tokius jau klasika tapusius kûrinius, kaip ´I Wanna Get High´, ´Pigs´, ´Latin Lingo´, ´Tres Equis´ ir aiðku ´How I Could Just Kill A Man´. Visø ðiø kûriniø ispaniðkas versijas galima rasti ne per seniausiame grupës albume ´Los Grandes Exitos En Espanol´. Apðildydami ´Naughty By Nature´ koncertus Cypress Hill nariai keliavo po ðalá, skelbdami naujàjà Hip-Hop´o bangà. Po viso to karingumo ir radikalizmo, kurá propagavo ´Public Enemy´ ir ´N.W.A.´, Cypress Hill atstovavo atitrûkimà nuo bukos tikrovës, iðgaudami labai patrauklø repo skambesá, kuris ið dalies netgi buvo artimas visai ´baltajai´ alternatyviojo roko gerbëjø auditorijai. Antrasis grupës albumas, vietoj to, kad pasiduotø komercinei átakai, buvo susijæs su tam tikrais tragiðkais ávykiais jø mieste. Nepaisant to, ´Black Sunday´ 1993-aisiais debiutavo JAV R&B ir Pop topø virðûnëse ir atneðë grupei JAV singlø top 20 pasiekusá hità ´Insane In The Brain´, kuris ðalyje tapo dvigubai platininiu singlu, o visame pasaulyje parduotas 3,25 mln. kopijø tiraþu. Kitas albumo kûrinys ´Cock The Hammer´ pateko á Arnold´o Schwarzenegger´io kino superhito ´Last Action Hero´ garso takelá. Trijulës, kaip smurtinës lyrikos autoriø (pagrindinis grupës metodas buvo ne iðvengti, o aiðkinti, kas vyksta aplinkui) reputacijà dar labiau pabrëþë jø pasirodymas jau kito filmo ´Mad Dog And Glory´ garso takelyje. Grupë áraðë kûrinius su tokiomis grupëmis,

kaip ´Pearl Jam´ (´Real Thing´) ir alternatyvaus roko dievais ´Sonic Youth´ (´I Love You Mary Jane´), filmui ´Judgement Night´. Cypress Hill bendri muzikiniai projektai su tokiomis alternatyviojo roko grupëmis, kaip ´7 Year Bitch´ bei ´Rage Against The Machine´ rodo jø ávairiapusiðkumà ir sugebëjimà pritraukti labai ávairià auditorijà. Didþiausias lûþis grupës karjeroje ávyko 1993-aisiais D. Britanijoje, kai jie sudalyvavo grupës ´House Of Pain´ muzikiniame ture, po kurio prasidëjo Cypress Hill visuotinio pripaþinimo metai. ´House Of Pain´, ´Ice Cube´, ´Beastie Boys´ ir dar keletas kitø grupiø ir atlikëjø á pagalbà áraðinëjant naujus kûrinius ëmë kviestis ir naudotis DJ Muggs paslaugomis, o 1996-aisiais trijulæ papildë bûgnininkas, buvæs ´Beastie Boys´ narys, Eric Bobo (gimæs 1986m. rugpjûèio 27d.). 1995-aisiais iðleistas jau treèiasis grupës darbas, tamsusis ´Cypress Hill III: Temples Of Boom´ atstûmë jos jaunøjø gerbëjø auditorijà, taèiau pelnë Hip-Hop´o

visuomenës pagarbà. JAV 1,5 mln. kopijø tiraþu iðpirktas albumas be abejo tapo komercine sëkme jau pirmà savaitæ debiutuodamas treèioje Bilboard´o topo vietoje. Po tokios sëkmës, kitø metø vasará, grupæ kuriam laikui paliko Sen Dog, ákurdamas punk-rap/metal grupæ ´SX-10´, o jo vietà uþëmë ´DJ Scandalous´, anksèiau jau dirbæs su Cypress Hill. Tada grupë dar spëjo ´pagaminti´ devyniø remiksø diskà ´Unreleased And Revamped´, prieð iðsiskirstant kitiems grupës nariams. 1997-aisiais DJ Muggs iðleido ´Muggs Presents... The Soul Assassins Chapter 1´, áraðytà su tokiais kviestiniais atlikëjais, kaip ´Dr. Dre´, ´KRS-One´, ´Wyclef Jean´, ´Mobb Deep´ ir ´Wu-Tang Clan´ nariais, o B-Real tuo tarpu bendradarbiavo su ´Busta Rhymes´, ´Coolio´, ´LL Cool J´ ir ´Method Man´, áraðinëjant kûriná ´Hit ´Em High´ jums visiems gerai þinomo filmo ´Space Jam´ garso takeliui. Vëliau sekë reperio solinis debiutas su albumu ´The Psycho Realm´, áraðytu padedant Los Andþelo ispanø reperiams ´Duke´ ir ´Jacken´. 1998-aisiais Sen Dog su savo punk-rap/metal projektu SX-10 iðleido albumà ´Get Wood Sampler´ ir gráþo á Cypress Hill. Áspûdingas grupës sugráþimas su Sen Dog´u ávyko dar tais paèiais metais, kai buvo iðleistas jau ketvirtasis studijinis albumas ´Cypress Hill IV´, nors jis ir neperþengë JAV albumø top 10 ribos ir tapo ´tik´ auksiniu. ´Tequila Sunrise´, ´Checkmate´, ´Nothin´ To Lose´, ir kanapiniø dûmø pritvinkæs ´Dr. Greenthumb´ - labiausiai verti dëmesio albumo kûriniai, kuriø ispaniðkàsias versijas galima rasti ´Los Grandes Exitos En Espanol´ albume. Pastarasis albumas

buvo ilgai þadëtas grupës gerbëjams ir pagaliau buvo iðleistas 1999-øjø gruodá. Vëliau, 2000-øjø balandþio 25d., pasirodë dvigubas albumas ´Skull & Bones´, kuris tapo tarsi viduriniu variantas tarp tradicinio ir ne tokio áprasto Hip-Hop´o. Tikriausiai dar pamenate didþiausià ðio albumo hità ´(Rap) Superstar/(Rock) Superstar´. Kol kas paskutinis grupës ´leidinys´ yra 2001-øjø metø darbas ´Stoned Raiders´

Cypress Hill yra grupë, niekada nebijanti eksperimentuoti, derinti du visiðkai skirtingus muzikos stilius ir tuo paèiu skirtingas kultûras. Jiems puikiai pavyko suderinti repà su metal stiliumi, taip tarsi iðkeliant á dienos ðviesà visai naujà muzikos ðakà. Nors ðio pasiekimo negalima vadinti dideliu, labai reikðmingu ávykiu Hip-Hop´o istorijoje, taèiau grupæ tikrai verta pagirti uþ naujus iðradimus. Jie neliks tik smulki, neþymi detalë Hip-Hop´o pasaulyje.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.