peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.net

-=apie kanapes=-

Kanapës
Tai toks graþutis þalias augalëlis. Vienas ið seniausiø psichoaktyviøjø ir kultûriniø augalø, naudojamø þmonijos. Stiebas tiesus, plaukuotas. Lapai iðtisiniai arba trilapiai. Vaisius - rieðutëlis. Daugelis botanikø sutaria, kad yra trys pagrindinës rûðys: Cannabis sativa, forma panaði á medþio, uþauga iki 6 metrø aukðèio (bent jau kai kurios kultûrinës rûðys); Cannabis indica, piramidës formos, veðli, stiebai ðakoti, 90-120 centimetrø aukðèio; Cannabis ruderalis, tai tas, apie 0,6 metro, aukðèio nupiepæs augalëlis, kurs pas mus Lietuvoje ðiukðlynuose auga, dar vadinama ðiukðlyne.

Kas yra MARIHUANA?

Marihuana vadinami dþiovinti moteriðko kanapiø augalo lapai arba nesubrendæ þiedai (´galvos´), kuriuose bûna ávairûs kiekiai (priklausomai nuo rûðies ir auginimo sàlygø bei metodø) cheminës medþiagos THC (pilnai: delta-9-THC arba delta-9-tetrahidrokanabinolis) ir kitø kanabinoliø (yra þinoma daugiau kaip 460 cheminiø medþiagø, áeinanèiø á marihuanà, ið kuriø daugiau kaip 60 turi 21-carbon struktûrà, tipiðkà kanabinoidams). THC, parûkius ar suvalgius, sukelia jausmà daþniausiai vadinama ´high´ (angl. aukðtai), kitas kanabinolis, CBD - gilumo ir ramybës pojûèius, dar vadinamus ´stoned´ (angl. suakmenëjæs). Ávairios marihuanos rûðys pasiþymi skirtingais poveikiais: nuo skausmo malðinimo ir raminanèio iki stimuliuojanèio.

Ið kanapiø dar gaminamas haðiðas ir kanapiø aliejus. Haðiðas - kanapiø derva bûna nuo gintaro iki tamsiai rudos spalvos. Kanapiø aliejus - eterinis aliejus, kurio nereikëtø painioti su aliejum, gaunamu ið ðio augalo sëklø; tai pats stipriausias produktas, nes jame didþiausia THC koncentracija.

Didþiausia THC koncentracija kaupiasi dervoje, kuria augalas saugosi nuo karðèio ar naudojasi konservuoti drëgmei dauginimosi periodu.

!!!SVARBU!!! Nepirkit neaiðkios kokybës produkto ið átartinø ir prastos reputacijos dyleriokø. Lietuvoje marihuanà, kad ji taptø stipresnë, pradëta mirkyt ávairiuose tirpaluose, á kuriø sudëti áeina heroinas, acetonas ir kitokie psicho momento giminaièiai. Tad bûkit atsargus, nes dar teks kokiem devyniems, apsipûtus nuo vieno kasiako, kelis mënesius praleist, gydantis kvëpavimo takus ar pagulët ir psichiatrinëj. Visada stenkitës kaip galima tiksliau pasirinkt ekologiðkà produktà!

Kas tie pûtikai?

Nëra ðtampo, pagal kurá atskirtum tipiðkà pûtikà. Pûsti daug kam patinka. Marihuana tûkstanèius metø buvo naudojama medicinos, religijos ar atsipalaidavimo tikslais. Tokie visuomenës veikëjai kaip JAV prezidentai Dþordþas Vaðingtonas ir Tomas Dþefersonas ar lietuviø raðytojas Vaiþgantas (Juozas Tumas) augino ir puoselëjo kanapes, manoma, kad ir pûtë.

Ar prie to priprantama?

Yra oficialiø mokslininkø praneðimø, kad prie marihuanos fiziðkai nepriprantama (Marijuana use does not lead to physical dependency: Harvard Medical Report, 1987. Judge Francis Young, Sept., 1988 (Docket # 88-22). NY LaGuardia report, 1944. U.S. Shafer Commission, 1972, et.al.). Bet psichologinæ priklausomybæ galima iðsiugdyt labai greitai. Prie visko, kas teikia malonumà, mes linkæ prisiriðt, kas tai bebûtø - ðokoladas, muzika, alkoholis, seksas, nikotinas ar pan. Ir, jeigu tas malonumas dar teikia ir uþsimirðimà, priklausomybë tampa labai stipri. Tad tie, kas dar nepûtë ir nori ´iðbandyti´, tegul giliai susimàsto, ko jie nori! Ar tai nebus eilinis bandymas pabëgt nuo gyvenimiðkø sunkumø? Taip, tai gali tapti puikiu ´uþsimirðimo traukinuku´. Bet ðis ´traukinys´ nestoja ir kuo toliau, tuo greièiau rieda (amfetaminai, opiatai ir kiti ´saldainiai´). Tad ið jo iððokt visada skaudu, o daþniausiai neámanoma. Taèiau saikingai ir protingai puèiant viskas ámanoma.

Truputis istorijos

Centrinëje Azijoje kanapës buvo auginamos jau prieð 10 000 metø. Apie 4000 m.pr.m.e. pradëta kultivuoti Kinijoje, 3000 m.pr.m.e. Turkistane. Jos nuo seno vartojamos medicinos tikslais Indijoje, Kinijoje, Maþojoje ir Pietryèiø Azijoje, Pietø Afrikoje ir Pietø Amerikoje. Pirmas raðytinis ðaltinis apie naudojimà medicinoje uþfiksuotas traktate apie þoleles, valdant imperatoriui Chen Nung (neþinau, kaip èia lietuviðkai bus) prieð penkis tûkstanèius metø. Kanapës buvo rekomenduojamos prieð maliarijà, viduriø uþkietëjimà, reumato skausmus, iðsiblaðkymà ir moteriðkas ligas.

Manoma, kad kanapës kartu su soromis Lietuvoje buvo vieni pirmøjø kultûriniø augalø. Sëklø ir kanapiniø virveliø liekanø rasta vidurio neolito Narvos kultûros Ðventosios gyvenvietëse (III t-meèio pr.m.e. II pusëje). Daugiausia buvo sëjamos XV-XVIII a. (aliejui ir pluoðtui). Kanapiø pluoðtas plaèiai naudotas virvëms, maiðams, tinklams, audimo nytims gaminti, XVIII a. per Karaliauèiø ir Rygà buvo eksportuojamos. XIX a. ir XX a. I pusëje kanapës augintos maþais sklypeliais namø ûkio reikalams.

Apie kultûrines kanapes

Kanapës - tai ne tik þaliava marihuanai. Kultûrinëse ðio augalo rûðyse THC kiekis taip sumaþintas, kad labiau apsineðt ámanoma nuo dilgeliø. Kà gi, duomenys. Ið vieno akro kanapiø galima iðgaut tiek pluoðto, kiek ið 2-3 akrø medvilnës lauko. Ir ðis pluoðtas yra tvirtesnis bei minkðtesnis. Kà dar galima gamint ið kanapiø? Ogi ne taip ir maþai. Ið pluoðto: popieriø, kurá gaminant reikalingas ne toks toksiðkas procesas kaip su mediena, medþio droþliø plokðtes, ekologiðkai ðvarius plastiko pakaitalus (Mercedes Benz gamina automobilio këbulus). Ið sëklø galima spausti aliejø, naudojamà margarino, salotø aliejaus, ledø, sûrio, dyzelinio kuro, daþø, raðalo, lako, valymo priemoniø ir kitiems maisto bei chemijos pramonës gaminiams.


THC

Kiti pavadinimai (nemaniau turás kompetencijos tiksliai iðverst): 6H-DIBENZO(B,D)PYRAN-1-OL,
6A,7,8,10A-TETRAHYDRO-6,6,9-TRIMETHYL-3-PENTYL-, (6A(R)-TRANS)-;
(6A(R)-TRANS)-6A,7,8,10A-TETRAHYDRO-6,6,9-TRIMETHYL-3-
PENTYL-6H-DIBENZO(B,D)PYRAN-1-OL; CANNABINOL, DELTA-1
TETRAHYDRO-; (L)-DELTA-1-TETRAHYDROCANNABINOL;
TRANS-DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL; DELTA-1-
TETRAHYDROCANNABINOL; DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL;
THC; DELTA-1-THC; DELTA-9-THC; C21H30o2; OHS23005
Cheminë formulë: C21-H30-o2
Molekulinë masë: 314.45
Bûsena: kieta
Virimo temperatûra: 200°C prie 0,02mmHg
Tirpumas H2O: netirpsta
Tirpinàs tirpiklis: etanolis

Kanapiø augale randama daugiau nei 60 ávairiø kanabinoidø, aktyviausias jø yra THC.

Kanabinolis (CBN) turi apytiksliai vienà deðimtàjà THC jëgos. Kanapëse aptinkama
THC-rûgðties forma, kuri ðiaip neturi efekto, bet visiðkai transformuojasi á THC


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.