peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.net

-=receptai su kanapem=-

Holland kanalo Irc paslaugos ( THC 2003 ©)
Konditerija
1. Paprastas Sausain• Receptas
Paimkite tuos du Gaideliai tipo sausainius. Irgi uþtepkite sviestu,
ir uþbarstykite kanapi•.
Po to sovoþkite juos porom,
suvyniokite visus i folija ir kepkite orkaiteje ~200 C apie 30 min.
Þiurekit nesusvilinkit .
Iðtraukus butina atðaldyti Ðaldytuve.
Sausainiams atv•sus, juos suvalgome.
2. Sausaini• ,,Hippie Dippie Chippies´ Receptas
Sud•tin•s dalys:
1 stiklin• milt•
1/2 arbatinio ðaukðtelio kepimo sodos
1/2 arbatinio ðaukðtelio druskos
1/2 arbatinio ðaukðtelio cinamono
1/2 arbatinio ðaukðtelio gvazdik•li• arba kvapni•j• pipir•
7 g marihuanos (ir ið kur pas hiparikus tiek ganjos?)
3/4 puodukas cukraus (naudoti paprast• ar kepimo rud•j•,
priklauso nuo j•s• skonio)
1/2 puodukas sviesto, margarino ar speciali• kepimo riebal•
(autorius naudojo
6 valgomuosius ðaukðtus sviesto ir 2 riebal•)
1 kiauðinis
1 arbatinis ðaukðtelis vanil•s
1 puodukas aviþini• dribsni•
1 puodukas (maþdaug 170 g) ðokoladini• dribsni•
Proced•ra:
Sumaiðyti aviþinius dribsnius su ðokoladiniais. Pad•t i ðal•. Miltus,
drusk•, kepimo sod•, cinamon•, milt•.
Sviest• su cukrumi ir vanile iðmaiðyti iki kremo. •muðti kiauðin• ir plakti,
kol miðinys taps vienodos ðviesios
spalvos (plakti maþdaug 3 minutes mikseriu ar 6 rankomis).
Supilti þalsvus miltus ir gerai iðmaiðyti.
Tuomet suberti dribsnius.
Ið gautos mas•s suformuoti lygius, kaþkur 1 valgomojo ðaukðto kiekio,
teðlinius rutuliukus.
Juos dar aplyginti dr•gnais delnais.
Kepti 8-11 minu•i• ant pergamentinio popieriaus ~180°C temperat•roje.
Ið visko tur•t• gautis apie 40 sausaini•.
Kepinius reikia atðaldyti ðaldiklyje. 1 sausainis tuð•iame skrandyje tur•t•
duoti 30-45 minu•i• stipr• efekt•.
Nors viskas priklauso nuo þmogaus.
Kai kam ir pus•s sausainio gali b•ti per daug.
3. Pyrago ´Miðko Pasaka´ Receptas
Ðis receptukas yra labai paprastas ir efektyvus,
tod•l yra labiausiai þmoni• pam•gtas.
Draugai j• vadina ´Miðko Pasaka´.
Jei panorote iðbandyti – nepating•k pasidaryti.
Pienelis
Paimkite 4-5 litr• puod• ir pripresuokite lietuviðk• kanapi•
(gali b•ti k• tik nuskintos arba dþiovintos;
geriausiai veikia rugpj••io pabaigoj arba rugs•jo m•nes• skintos kanap•s).
Kanapes uþpilkite pienu taip,
kad jos b•t• vos vos apsemtos; reik•s maþdaug 3-3,5 litr• pieno
(geriausiai tinka naminis pienas, nes jis riebesnis;
tokiu b•du tu gausite daugiau vitamin• – kanabinolio.
Gaut• miðin• virkite apie tris valandas.
Pavirus vien• valand•, kai sumaþ•s pieno ir kanap•s jau bus
truput• apvirusios,
•d•kite 400-500 gram• sviesto (sviestas taip pat geriausiai tinka naminis.
Tada virkite dar apie dvi valandas; tokiu b•du liks maþiau pieno ir
gausis kokybiðkesnis produktas.
Nepamirðkite verdant pastoviai maiðyti, kad neprisvilt•!
Baigus virti, gaut• mas• gerai perkoðkite. Gaut• pienel•
supilkite • ind•; po kurio laiko,
kai pienelis atv•sta, inde nusistovi sviestas
– jame kanabinolio koncentracija didþiausia,
tod•l ð• sviest• b•tinai panaudokite,
kai maiðysite teðl•.
D•mesio! Nepilkite karðto pienelio • stiklin• ind•, nes jis gali sutr•kti.
Pyragas:
Dabar, kai jau turite pienel•, galite uþmaiðyti teðl•
pyragui.
Jums reik•s:
4-5 kiauðini•;
0,6-0,7 litro iðsivirto kanapi• pienelio;0,5-1 stiklin•s cukraus
(taip pat galite naudoti uogien• arba sirup•);
10-20 gram• vanilinio cukraus;
maþdaug 400-500 gram• milt•;
0,5-1 arbatinio ðaukðtelio kepimo milteli•;
jei norite, galite •d•ti •vairi• pried•, pvz. obuoli•, razin•, rieðut•, ir pan.
Gaminimas:
Gerai iðplakite kiauðinius, tada sud•kite paprast• ir vanilin• cukr•,
ir maiðykite tol, kol cukrus iðtirpsta.
Supilkite kanapin• pienel• ir visk• gerai iðmaiðykite.
Palaipsniui pilkite miltus (po 1-2 stiklines),
tuo pat metu gerai maiðydami. Turi gautis nei per skysta, nei per tirðta teðla:).
Sud•kite kepimo miltelius, iðmaiðykite, ir, jei naudojate,
sud•kite priedus (razinas, rieðutus, ir t.t.).
Teðla paruoðta – belieka kepimo skard• iðtepti aliejumi.
Tada skard• •kaitinkite orkait•je, supilkite teðl•, ir kepkite apie 45-60 min.
(jei neþinote, ar pyragas iðkep•s, patikrinimui •smeikite • pyrago vidur• degtuk•.
Jei iðtraukus degtukas aplip•s pyragu – dar reikia kepti,
jei sausas – pyragas jau iðkep•s).
Dozavimas:
Kokios tikslios doz•es pasakyti, negalime, nes kaskart skirtingai gaunasi;
pabandykit suvalgyti maþdaug 3-4 degtuk• d•þut•s dydþio gabaliukus,
ir kai po 1-1,5 valandos prad•s virðkinti, lauktas atpildas tur•t• ateiti...
Neting•kite ir pabandykite pasidaryti sau ðvent• –
gal•site ne tik patys paskanauti
ðio ne•prasto pyrago, bet ir pavaiðinti savo gerus draugus:).
4. Indiðkas Receptas
Reik•s:
2 stiklini• vandens
1 stiklin•s cukraus
4 stiklini• KARÐTO PIENO
29 g (1 uncija) marihuanos [ir ið kur tie indusai tiek stuff´o turi?]
2 valgom•j• ðaukðt• susmulkint• ir migdol• be þiev•s
1/8 arbatinio ðaukðtelio ´garam masala´ prieskoni• (miðinys ið
cinamono, kardamono ir gvazdik•li•)
1/4 arbatinio ðaukðtelio malto imbiero
1/2-1 arbatinio ðaukðtelio roþi• vandens
Darbas:
Uþvirinti vanden• ir supilti • ðvar• arbatinuk•, ten pat supilti
susmulkint• marihuan•
be stieb• ir s•kl•. Uþdengti ir palaikyti ~7 minutes.
Kaip •manoma sausiau nukoðti ir nusunkti þol•.
Vandens neiðpilti, jo reik•s. Marihuan• sud•ti • gr•stuv•,
prid•ti 2 arbatinius ðaukðtus karðto pieno.
L•tai, bet stipriai sutrinti. Þol• iðimti ir nusunkti kuo
galima daugiau pieno.
Toliau proces• su pienu kartoti, kol iðnaudosit
pus• stiklin•s karðto pieno (apie 4-5 kartus).
Vis• nusunkt• pien• surinkti i ind•. Per proces• marihuana
taps minkðta mase.
Prid•ti prie jos truput• karðto pieno ir visus migdolus.
Visk• gr•stuv•je sutrinti iki pastos.
Past• v•l kiek •manoma sausiau nusunkti.
Tur•t• likti tik kanapi• plauðai ir rieðut• miltai.
Visus nusunktus skys•ius, •skaitant ir vanden•, sumaiðyti kartu.
Subert ´garam masala´, imbier• ir roþi• vanden•. Supilti cukr• ir likus• pien•.
Gerai iðmaiðyti.
Atðaldyti ir valgyti, t. y. gerti.
5. Halvos Receptas
Paimam maið• Lietuviðk• kanapi•, sudþiovint•. Ir jas sumalam
su kavos malimo maðin•le.
Tada lengviau kramtosi. Paimam 2-3 pakelius sviesto ir tirpinam
j• didel•je keptuv•je ant maþos ugnies.
Beriam kanapes. Turi gautis tirðta mas•. Pakep• 10 min. dedam medaus.
Pakepam dar pora minu•i•.
•ðjungiam ugn• ir dedam • t• mas• daug rieðut•, razin•,
dþiovint• vaisi•, þodþiu, skonio gerintoj•.
Po to t• mas• galima pilti • formeles ar ðiaip kok• ind•, palaukti kol
atðals, ir halva paruoðta.
Kiek tiksliai d•ti medaus, kanapi•, sviesto pasakyti negalime,
nes gamindami dedame vis skirtingai,
ir vis skirtingai gaunasi. Kartais kiek per sausa, kartais kiek per riebi.
6. Majoon Momtemzuma
Pirmas þingsnis. (Þalio sviesto paruoðimas)
Reikia paimti 120 g kapot• lap• arba 60 g kapot• galv• ir maþdaug
120-140g sviesto.
Sud•ti • ind•, •pilti pus• litro vandens. Ir l•tai virti apie 1-3 valandas.
Po to iðgriebt þol•,
suðaldyti ir nugriebti sviest•
(visiðkai taip pat, kaip ir verdant ganj• ir sviest• vandenyje)
Antras þingsnis.
(Chocolate majoon)
1 kilogram• cukraus su trupu•iu vandens kaitinti prikaistuv•, iki
cukrus iðtirps ir pavirs putomis.
Tada •pilti 60 g pieno. Prad•s kilti storos putos, jas reikia nugriebti.
Verdant apie valand•, reikia karts nuo karto pripilti pieno ir truput• vandens,
bei nuolat pamaiðyti.
Taip atsargiai maiðant, cukraus mas• tampa lipniu ir skaidriu sirupu, paruoðtu
stingti ant ðalto pavirðiaus.
K• ir belieka padaryti.
120 g labai gerai susmulkinto ðokolado sumaiðyti su þaliu sviestu.
•laðinti kelis laðus roþi• vandens.
Tada uþtepti ant sukiet•jusio cukraus sirupo.
G•rimai
1. Kanapi• Pieno Receptas
Lietuvoje augan•ios uþkampiuose kanap•s s•kmingiausiai
panaudojamos, gaminant pien•,
kuris tikrai efektyviai veikia. Gamybos procesas labai paprastas,
bet reikia gerai •gust, norint iðvirti tikrai puik• pien•.
Procesas:
O daroma taip. Imamas kuo riebesnis pienas ir nemaþai kanapi•, paruoðt•,
kaip jau buvo apraðyta.
Pienas uþkai•iamas ir • j• suberiamos ganja lituania.
Kanapi• reikia berti nei per daug, nei per maþai,
bet vis d•lto nemaþai. Jei bus per daug - gausis koð• ir degs -
sudegs, gausis visiðkas ð•das.
Bus per maþai - tai nebus jokio tikslo gerti þali• pien• ir tik•tis kokio nors efekto.
Dabar apie pat• virim•. Reikia vis• laik• ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.