peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.net

-=Bob Marley=-

Robert Nesta Marley gimë maþame kaimelyje Nine Mile, Jamaikoje, 1945 metø vasario 6-à dienà. Jo motina buvo 18 metø juodaodë vardu Cedella Booker, o tëvas 50-metis baltasis vardu Norval Marley.
Bob Marley, bûdamas 15 metø, persikëlë gyventi á Kingstonà (Jamaikos sostinæ). Taèiau, kaip ir daugelis kitø, nusivylæs gyvenimu sostinëje, kartu su tëvais persikraustë gyventi á Trenchtown’à. Jo draugais buvo kiti gatvës jaunuoliai, taipogi nepatenkinti savo socialine padëtimi Jamaikos visuomenëje. Vienu geriausiu jo draugø buvo Nevilis O’Railis Livingstonas (Neville O´Riley Livingston), pravarde Banis (Bunny), su kuriuo Bob Marley þengë pirmuosius þingsnius savo muzikinëje karjeroje.
Abu jaunuoliai buvo suþavëti naujoviðkos muzikos, kurios jie klausydavosi per Amerikos radijo stotis. Taip pat jie skyrë didelá dëmesá vokalinëms juodaodþiø grupëms, kurios buvo labai populiarios Jamaikoje.
Kai Bobas metë mokyklà, jis turëjo tik vienà tikslà – muzikà. Nors jis ir ásidarbino parduotuvëje, taèiau visà savo laisvà laikà skirdavo tobulindamas savo balsà. Jam ir jo draugui padëjo vienas ið áþymiø Trenchtown’o dainininkø Dþo Higsas (Joe Higgs). Jis vesdavo neoficialias pamokas naujokams vokalistams, kurie siekë iðgarsëti. Vienos ið tokiø pamokø metu, Bobas sutiko Peterá Makintoðà (Peter McIntosh), dar vienà jaunà dainininkà, turintá dideliø muzikiniø ambicijø.
1962 metais, vietinis muzikos leidëjas Leslis Kongas (Leslie Kong), suþavëtas puikaus Bob Marley balso, áraðë kelias jo dainas, kurias vëliau iðleido kartu su dainø rinkiniu “Beverley’s label”. Tai buvo Bob Marley muzikinës karjeros pradþia.
Áraðæ dar kelias dainas Bobas, Banis ir Peteris sukûrë grupæ “The Wailing Wailers”.
Naujosios grupës vadybininku tapo bûgnininkas Alvinas Patersonas (Alvin Patterson). Jis pristatë jaunàjà grupæ Klementui Dodui (Clement Dodd), Kingstono áraðø prodiuseriui. 1963 vasarà Dodas susitiko su grupe, ir patenkintas jø atliekamais kûriniais, sutiko áraðyti jø albumà.
Paskutinëmis 1963 savaitëmis “The Wailing Wailers” iðleido savo pirmàjá singlà “Simmer Down”. 1964 sausá tai buvo labiausiai perkamas albumas Jamaikoje ir toje pozicijoje jis iðsilaikë dar du mënesius.
Jau bûdamas garsus Bob Marley sutiko jaunà merginà Rita Anderson. 1966 metais vasario 10 jie susituokë ir po keliø dienø iðvyko á Amerikà. Po 8 mënesiø gryþo á Jamaikà.
Gryþus, Bobà pradëjo traukti “Rastafari” religija. Jo nauji ásitikinimai atsispindi jo 1967 metø kûriniuose.
Dël Rastafari religijos iðpaþinimo, grupë susipyko su savo áraðø prodiuseriu Dodu ir ákûrë nuosavà áraðø kompanijà “Wail’N’Soul”. Nepaisant buvusios sëkmës, dël savo naivumo biznio reikaluose, grupë vos neiðiro ir iðliko tik kaip tekstø kûrëjai dainininkui Lee Perry. Vëliau, kelios kartu jø sukurtos dainos tapo beveik klasika.
1970 metais prie grupës prisijungë du bûgnininkai - Astonas Baretas (Aston Barrett) ir jo brolis Karltonas (Carlton). Tuo metu grupë dar nebuvo þinoma tarptautiðkai.
1971 vasarà Bobas priëmë Dþonio Naðo (Johnny Nash) kvietimà lydëti já á Ðvedijà. Bûdamas Europoje Bobas pasiraðë kontraktà su CBS áraðø kompanija, priklausanèià Naðui. 1972 pavasary grupë “The Wailers” nuvyko á Londonà pristatyti savo naujojo singlo “Reggae on Broadway”, o 1973 balandá surengë Londone koncertiná turà ir tapo þinomi kaip “gyvai” koncertuojanti grupë. Po trijø mënesiø grupë gráþo á Jamaikà kur Banis, iðvargintas gyvenimo keliaujant, atsisakë vykti á koncertiná turà Amerikoje. Jo vietà uþëmë buvæs Bob Marley dainavimo mokytojas Dþo Higsas. Taipogi 1973 metais “The Wailing Wailers” iðleido savo antràjá albumà “Burnin”.
1974 metais Bobas daug laiko praleido áraðinëdamas naujas dainas ir sekanèiø metø pradþioje iðleido albumà “Natty Dread”. Kitø metø pradþioje Banis ir Peteris paliko grupæ ir pradëjo savo solines karjeras, o grupë buvo pervadinta á “Bob Marley & The Wailers”.
1976 metais grupë iðleido þinomiausià savo albumà “Rastaman Vibration”.
Tarptautinë sëkmë padidino Bob Marley svarbà politiniame Jamaikos gyvenime. Bob Marley nusprendë surengti Kingstone nemokamà koncertà kuris bûtø skirtas taikai 1976 metø gruodþio 5 dienà. Iðkart po koncerto paskelbimo Jamaikos vyriausybë paskelbë rinkimø datà gruodþio 20-à. Tai atnaujino getø karus ir koncerto iðvakarëse, samdomas þudikas ásilauþë á Bob Marley namus ir já paðovë. Þudikas tik suþeidë Bobà, kuris buvo skubiai nugabentas á saugià prieglaudà kalnuose. Viskà apmàstæs, nepaisant galimø pasikësinimø gruodþio 5 dienà jis atliko sutrumpintà koncerto variantà.
Tai buvo paskutinis Bob Marley pasirodymas Jamaikoje, beveik 18-ai mënesiø. Iðkart po koncerto jis paliko ðalá ir 1977 gyveno Londone kur áraðë savo sekantá albumà “Exodus”. Iðleistas tø metø vasarà albumas “Exodus” iðpopuliarino grupæ visame pasaulyje. Ðis albumas iðliko perkamiausiø Anglijos albumø 10-uke, net 56 savaites.
1978 grupë uþtikrino savo vietà rinkoje iðleidusi albumà “Kaya”. Ðiais metais ávyko dar trys Bob Marley gyvenimui didelës átakos turëjæ ávykiai. Balandþio mënesá jis sugráþo á Jamaikà tam, kad sugroti “Vientisos Meilës ir Taikos” koncerte. Tuomet jis buvo pakviestas á Niujorkà, kur jam buvo áteiktas Jungtiniø Tautø ásteigtas “Medalis uþ Taikà”. Metø pabaigoje Bobas pirmà kartà apsilankë Afrikoje, kur nuvyko á Kenijà ir Etiopijà – “Rastafari” religijos dvasinius namus.
1979 metais grupë iðleido du albumus – “Babylon by Bus” ir “Survival”.
1980-aisiais grupë vykdë daug koncertiniø turø Afrikoje, kol, balandþio mënesá buvo oficialiai pakviesti Zimbabvës vyriausybës, koncertui ðalies nepriklausomybës atgavimo proga. Tai buvo didþiausia garbë kada nors suteikta grupei, ir pabrëþë grupës svarbà Treèiajame Pasaulyje.
1980-øjø geguþæ buvo iðleistas naujas grupës albumas “Uprising”. Tai buvo staigus hitas, greitai iðpopuliarëjæs visame pasaulyje. Tais paèiais metais grupë atliko didelá koncertiná turà Europoje, po kurio grupë iðvyko á Amerikà. Tenai atlikæs du koncertus Bob Marley sunkiai susirgo. Prieð trejis metus Bobas buvo susiþeidæs kojos pirðtà þaisdamas futbolà. Þaizdoje atsirado vëþys, kuris buvo pradëtas gydyti per vëlai. 1980 pabaigoje, paèios sunkiausios formos vëþys pradëjo plisti po visà Bobo kûnà. 1981 geguþës 11, Bob Marley mirë.
Po 10-ies dienø jo kûnas buvo nugabentas á jo gimimo vietà ir patalpintas mauzoliejuje.
Bob Marley iðleido 10 albumø bûdamas gyvas, dar 11 albumø buvo iðleista po jo mirties. Ið viso Bob Marley sukûrë virð 200 dainø. Jo þymiausios dainos, tokios kaip “No Woman, No Cry”, “The Sun Is Shining”, “I Shot The Sheriff”, “One Love”, ´Don´t Worry, Be Happy´, leidþiamos per ávairias radijo stotis ir ðiomis dienomis.
Bob Marley buvo herojinë figûra. Jis pasitraukë ið ðio pasaulio tuo metu, kai jo Vientiso Draugiðko Pasaulio idëja buvo iðgirsta ir pradëta justi. Paskutinis grupës “Bob Marley and the Wailers” turas ávykæs 1980 metais pritraukë didþiausià tuo metu þiûrovø skaièiø Europoje.
Bob Marley gyvenimo istorija yra prototipinë, todël jos atgarsiai aptariami iki ðiø dienø, o jo klausytojø ratas pleèiasi. Ypatingà átakà Bob Marley padarë treèiojo pasaulio ðalims: þmonëms ið Jamaikos, Indonezijos, Naujosios Meksikos, Naujosios Zelandijos ir Indijos, o ypaè ið tø Vakarø Afrikos daliø ið kuriø vergai buvo gabenami á Naujàjá Pasaulá, jis atrodë lyg iðgelbëtojas, gráþæs tam, kad iðspræstø suirutæ pasaulyje.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.