peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.net

-=graffiti zodynelis=-

BEEF – nesutarimas, konfliktas
BITE – plagijavimas (kopijavimas kienos darbø)
BOMB – produktyvus pieðimas arba tas pats, kaip ir throe-up - greitas pieðinys
BUFF – pieðinio nuvalymas, iðtrynimas…
BURN – surengti varþybas
CAPS – keièiami aerozoliniø daþu purkðtukai. Juos keièiant galima iðgauti ávairaus storio linijas.
CREW – graffiti pieðëjø grupuotë
CROSSING OUT – paraðyti kieno nors kito vardà. Tai isreiðkia didelæ nepagarbà.
DEF – nuostabus
DESIGNS – ivairûs taðkai, þvaigþdutës, kuriomis norima pagraþinti pieðinio uþspalvinimà. Uþspalvinimas priklauso tik nuo writerio vaizduotës
D.G.A. – nesisukiok aplinkui (ang. don’t get around)
DOPE – nuostabus, aukðèiausios klasës
FADE – daþø perëjimas
FAMILIES – daug throuw-up’u, kuriuose parasytas tas pats vardas, vienoje vietoje
FLOATERS – throw-up’ai padaryti ant vagono ir kuriø aukðtis siekia langà
FILL IN – pagrindinës piece spalvos, kuriomis ir uþspalvinamas pieðinys
HAND STYLE – taginimo stilius
HOT 110 – reiðkia tà patá, kaip ir toy – nepatyræs ar nemokantis pieðti writeris
KILL – bombinti be saiko
KING – geriausias writeris tam tikroje kategorijoje
NEW SCHOOL – pieðimo kultûra po 1984
OLD SCHOOL – pieðimo kultûra iki 1984
OUTLINE – kontûras pieðinio, kurá uþspalvinus gaunamas piece
PIECE – graffiti darbas, kur writeris parodo savo sugebëjimus. Vienu þodziu – labai graþus pieðinys
PIECE BOOK ar BLACK BOOK – writerio eskizø knyga. Naudojama susidëti savius darbus ir/ar kolekcionuoti kitø writeriø darbus
PRODUCTION – daug sienø su iðpieðtais piece ar iliustracijomis
STEEL – bet koks traukinys
STYLE WARS – varþybos tarp writeru
TAG – writerio paraðas
TAGGER – þmogus dedantis tik tagus
THROW-UP – greitas pieðinys, daþniausiai bûna 2-3 spalvu (1-kontûrui ir dar 1 ar 2 uþspalvinimui)
THROWIE – ðiuolaikinis THROW-UP terminas
TOY – 1. Nepatyræs ar nemokantis pieðti writeris; 2. Nedidelis markeris (flomasterinis þymeklis)
WAK – nestandartinis (neatitinkantis standartø) ar netinkamas
WRITER – graffiti pieðëjas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.