peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Guestbook


weapons.peperonity.net

S-37 (SU-47) berkut

Cia sursite informacijos apie viena is geriausiu naikintuvu....

1997 metø rugsëjá Rusijos aviacijos istorijoje ávyko istorinis ávykis – pirmà kartà á orà pakilo naujasis eksperimentinis lëktuvas S- 37 “Berkut”. Ðis lëktuvas gali tapti naujojo penktosios kartos naikintuvo prototipu. Juodas geleþinis paukðtis, su balta nosimi atsiplëðë nuo pakilimo tako Þukovo aerodrome ir greitai pranyko Rusijos danguje, savo turbinø gausmu pareikðdamas apie naujàjá Rusijos naikintuvø biografijos etapà.

Penktosios kartos naikintuvo kûrimo darbai prasidëjo tiek Rusijoje, tiek JAV, septyniasdeðimtøjø viduryje, kada ketvirtosios kartos maðinos SU-27 ir Mig-29 darë savo pirmuosius þingsnius. Naujieji lëktuvai turëjo turëti daug aukðtesná kariná potencialà, negu jø “protëviai”. Kûrimui buvo pasitelktos paèios geriausios pramonës ámonës ir konstruktoriø biurai. Kartu su uþsakovais palaipsniui buvo suformuoti galutinës lëktuvo charakteristikos – daugiafunkcionalumas (t.y. didelis efektyvumas naikinant taikinius esanèius ore, þemëje, vandenyje ir po vandeniu), bendra informacinë sistema; kreiserinis greitis esant virðgarsiniam greièiui. Buvo numatyta iki minimumo sumaþinti lëktuvo matomumà radarams ir infraraudonajame diapozone. Tai buvo numatyta atlikti pereinant prie pasyviø informacijos gavimo bûdø, taip pat integruojant visas esamas informacijos sistemas ir vidinës ekspertizës sistemas.

Penktosios kartos lëktuvas turëjo turëti galimybæ atakuoti taikinius artimame oro mûðyje ir atlikti daugiakanalià raketinæ atakà vykstant mûðiui dideliame atstume.

Numatytas vidiniø informaciniø ir trukdþiø sistemø automatizavimas, karinio autonomiðkumo padidinimas ádiegiant taktinës padëties indikatoriø. Taip pat lëktuvas turëjo atlikti trajektorijos keitimà be jokio jauèiamo vëlavimo. Lëktuvas turëjo atleisti net ir grubias piloto klaidas padarytas skrydþio metu.

Vienu ið svarbiausiø reikalavimø ðiam lëktuvui buvo didelis manevringumas – stabilumo iðlaikymas ir valdymas esant 90 laipsniø ir didesniam atakos kampui. Reikia pastebëti, kad didelá dëmesá manevringumui skyrë ir amerikietiðkojo penktos kartos naikintuvo, kuris buvo kuriamas tuo pat metu kaip ir S-37, pagal ATF programà, kûrëjai. Taèiau JAV susidûrë su sunkiai iðsprendþiama problema – viename lëktuve suderinti maþà pastebimumà, virðgarsiná kreiseriná greitá ir didelá manevringumà. Jiems teko paaukoti pastaràjá (amerikieèiø naikintuvo ATF/F-22 manevringumas tikriausiai tik prisiartina prie modernizuoto SU-27, turinèio traukos valdymo sistemà. Amerikieèiø atsisakymas gaminti „super manevringus“ lëktuvus motyvuojamas greitu aviacinës ginkluotës tobulinimu – manevringø raketø kûrimu, raketø galvuèiø tobulinimu. Tikimasi, kad ateityje mûðis vyks vidutiniame nuotolyje, pereinant á manevrinæ stadijà tik kraðtutiniu atveju. Kita vertus karinës aviacijos istorijoje ne kartà buvo atsisakoma artimo manevrinio mûðio, taèiau teoriniai skaièiavimai nepasiteisino tikrovëje – visuose konfliktuose ( iðskyrus „Audrà dykumoje“) naikintuvai ásivëlæ á tolimà mûðá, kaip taisyklë, perkeldavo mûðá á artimesnes distancijas ir mûðá uþbaigdavo taikliais kulkosvaidþio ðûviais, o ne raketø ugnimi. Visiðkai tikëtina situacija, kad radijo elektroniniø ginklø, o taip pat radijo ir ðiluminio pastebimumo maþinimas, átakos didelio ir vidutinio nuotolio raketø efektyvumo kritimà. Be to, netgi vykstant tolimam raketiniam mûðiui naudojant skitingø galimybiø ginklus, didesná pranaðumà turës tas, kuris greièiau nukreips savo naikintuvà taikinio link, tai leis labiau iðnaudoti dinamines savo raketø galimybes. Ðiose sàlygose didelià reikðmæ turi maksimalus kampinis greitis tiek virðgarsiniame greityje tiek maþame. Todël, didelis manevringumas liko viena ið svarbiausiø savybiø neatsiþvelgiant á jos ágyvendinimo sudëtingumà.

Kaip vienas ið sprendimø, kuris bûtø suteikæs pageidaujamas manevringumo savybes, buvo svarstomas „atbulo“ sparno modelis. Toks sparnas, turi daug daugiau privalumø nei „tiesus“. „Atbulà“ sparnà pritaikyti aviacijoje bandyta dar 1940 metais. Pirmuoju reaktyviniu lëktuvu su „atbulu“ sparnu tapo vokiðkas bomboneðis Junker Ju-287. Pagal amerikieèiø specialistø skaièiavimus, tokio sparno panaudojimas lëktuve F-16 leistø kampiná greitá padidinti 14%, o veiksmø spindulá - net 34%, tuo tarpu pakilimo – tûpimo distancija sumaþëtø 35%.

Iðorës formavimo darbai buvo vykdomi didþiausiuose aviacijos centruose ЦАГИ ir СибНИА. ЦАГИ sukûrë lëktuvà su „atbulu“ sparnu Mig-23 bazëje, o Novosibirske su SU-27.

1997 metø vasarà penktosios kartos naikintuvo prototipas KB Suchovo (taip pat, kaip ir jo varþovo МАПО-МИГ, þinomo kaip I1-42K (И1-42К)) jau buvo nugabentas á bandymus Þukovske. Rugsëjá prasidëjo bandymai, o jau to paèio mënesio 25 dienà, lëktuvas gavæs kodiná pavadinimà S-37 „Berkut“, atliko savo pirmàjá skrydá.

Pabandysime apibûdinti S-37 remiantis negausiomis fotografijomis ir kukliais dokumentais apie ðá naikintuvà.

Lëktuvas sukonstruotas pagal triplano modelá, labai pamëgtà ðio konstruktoriø biuro. Sparnas graþiai pereina á fiuzelaþà, suformuodami vieningà neðanèiàjà sistemà. Plaèiai naudojamos kompozitines medþiagos, kurios leido svorá sumaþinti 20-25%, darbo jëgø sànaudas 40-60%, o taip pat norimas radijo ir ðilumines savybes. Spaudoje buvo praneðta, kad lëktuve bus sumontuoti Permës gamyklos varikliai D-30F6 (2x15500 kg/s), taip pat naudojami naikintuvuose Mig-31. Taèiau ateityje juos numatoma pakeisti penktosios kartos varikliais. Net nekyla klausimø, kad ðioje maðinoje panaudota pati naujausia áranga, áskaitant ir naujausià gyvybës uþtikrinimo bei katapultavimosi árangà.

Atsiþvelgiant á „stels“ technologijà, didþioji dalis ginkluotës naudojamos ðiame lëktuve bus patalpinta viduje. Esant prieðo erdvëje, kuri neturi stiprios raketinës oro gynybos ir naujausiø naikintuvø, galima padidinti lëktuvo ginkluotës masæ, pritvirtinant ginkluotæ lëktuvo iðorëje.

Numatoma naikintuve panaudoti ilgo nuotolio raketas „oras - oras“, kuriø nuotolis siekia 400 km, taèiau pagrindiniu ginklu turëtø tapti vidutinio ir maþo nuotolio raketos, taip pat ir didelio tikslumo bombos. Numatoma palikti ir 30mm kulkosvaidá.

2000 metø vasarà S-37 pabaigë programà „virðgarsinis greitis“. Karinio – pramoninio komplekso „Suchovo“ generalinis direktorius praneðë, kad naujasis eksperimentinis lëktuvas su „atbulu“ sparnu „Berkut“ pilnai ávykdë programà. Jo þodþiais visi gauti rezultatai bus panaudoti kuriant naujàjá penktos kartos naikintuvà, ir kad S-37 gali tapti naujojo lëktuvo baziniu modeliu. Dabar ðis naikintuvas yra Gromkovo tyrimø centre, kuriame jis ruoðiamas kitam bandymø etapui, taèiau ðiø bandymø pobûdá atsakingi asmenys atskleisti atsisakë.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.