peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


weeecke.peperonity.net

alxemija lyrics

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truputá ðirdies
Truputá jëgos, truputá ugnies
Ið tavæs ir manæs
Ir tada jisai taps

(Pushaz)
Viskas turi savo vietà
Kaip sakoma turi bût vienàkart padëta
Gali buti
Bet deja ne viskas yra taip kaip turëtø bûti
Kartais slysti ir labirinte pasiklysti.
Kaþkada maniau kad teisybës nëra
Aplinkui tik tuðtuma
Betgi þmonës kas sau ir tiek
Jokios harmonijos
Vieni kiti save vis tiek
Pamaèiau kità medalio pusæ
Kaip Svaras sako, dalinkimës per pusæ
Bus lengviau pereiti ugná tà per kurià einam visi
Tik ji dega skirtingai
Vienam arti, kitam toli
Nesvarbu ji gi svarbi kiekvienam savaip
Tau vienaip man kitaip
Neteisybës daug sutinku
Tai supa visada kur bebûtum bet kada
Tarsi ðëðëlis slenka paskui tave
Tu bandyk uþsimerkti
Savo siela atmerkti
Paþiûrëk á saulæ ji dega danguje
Bet ðëðëlis iðnykës, jis iðgaravo ið èia

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truputá ðirdies
Truputá jëgos, truputá ugnies
Ið tavæs ir manæs
Ir tada jisai taps

(Svaras)
Truputá labiau geras truputá maþiau blogas
Aukðèiau lubos maþiau skylëtas stogas
Truputá maþiau prieðas truputá daugiau brolis
Truputá labiau kilæ maþiau puolæ
Truputá daugiau jausmo truputá maþiau skausmo
Baimë atsitraukia ir nebe taip kausto
Truputá maþiau gëda truputá maþiau ëda
Tuos kurie tiki todël iðlieka, nepabëga

Að juos maèiau…
…nepabëga
Buna sunku taèiau…
…nepabëga
Taip jie dega greièiau taèiau…
…nepabëga
Nepabëga

(Kastetas)
Vakare man bûna liûdna
Kada tyla sprogdina ausis
Tamsa uþspaudþia akis
Uþtuðuoti langai
Akvarele nuspalvoti jausmai
Priklijuotos ðypsenos
Ant stiklo lûpø daþais
Uþraðyti þodþiai i virðø pakyla
Prisipildo, iðsipuèia þemyn
Krisdami prispaudþia
Atsitrenkdami á tylà
Smulkiai kaip stiklas
Á maþus gabalëlius subyra
Að juos renku
Kaip mozaikà dëlioju
Vakarinis nuotykis man atneða rytiná liûdesá
Tam paèiam mieste be pavadinimø
Gatvëse be þmoniø
O jeigu ir yra neturi veidø
Vardø neatsimenu
Sasiuviny neuþsiraðiau, nebuvo prieþasèiø
Raudona linija þibintais paþymetø miesto pakraðèiø
Ramu, jokio garso
Vis dar spengia ausyse, tylu

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truputá ðirdies
Truputá jëgos, truputá ugnies
Ið tavæs ir manæs
Ir tada jisai taps

(Svaras)
Dienos keièia dienas lyg pianino klaviðai
Baltuosius karts nuo karto perkerta juodø klaviðø niðos
Jos pinasi ir riðas
Nebodamos ið naujo bando
Ðiandiena tau atrieks sëkmës
O man iðplëð ant þando randà
Kiekviena krantà, kiekviena kartà
Neatkartojamø peizaþø aplinkybës varto
Mes mokam bûti vyrais
O bûna tampam klounais
Kai nulinèiuojame savus ir tikim daunais
Tada galvojam kad sëkmë pamiðusi
O gal sumiðusi
O gal ant visko braukus, uþsimirðusi
Tokiem kaip tu galvoji
Jai paprasèiausiai neuþtenka laiko
Pasaulis vis geriau ðaudo
Vis blogiau skaito
Niekðe, neliesk vaiko
Ir to kuris kas diena tam vaikui duona raiko
Kad spindulys vilties
Nors truputeli ðviestø
Jie jau surinko akmenis neliesk jø
Ir ðitos gatvës taps
Nebe tokios purvinos
Kai norintys kalbëti
Pradës kalbëti burna
Kai átikes
Yra daugiau nei iki ðiolei rado
Tik ðvino pûkà, sunkø vandená
Ir kartø medø…

(Daiva)
Rytojui reikia nedaug
Tik truputá ðirdies
Truputá jëgos, truputá ugnies
Ið tavæs ir manæs
Ir tada jisai taps


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.