peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wegetz2.peperonity.net

Anegdotai

1.Ir gili saknis kartais tylia kiaule uzknisa.
2.Jeigu jusu veido oda suglebusi,yra daug rauksliu,o plaukai riebaluoti,tai naujasis kremas kojoms tikrai nepades!
3.-Ar kalbate angliskai?-klausia darbdavys naujo darbuotojo.
-Tik su zodynu.Su zmonemis kol kas gedijuosi.
4.Skelbimas:Del remonto darbu,jusu name visa savaite nebus vandens.Kad jums nebutu taip pikta,uz nedideli mokesti galime atjungti vandeni ir kaimyniniam namui.
5.Vaikas is durnyno raso mamai laiska:mama, jau mums direktorius uz gera elgesy, leido y baseina sokineti ! Ir sake jeigu busim dar geresni tai ir vandens pripils...
6.Vyras nuperka vaizdo kasete ir parejes namo rodo zmonai.-Kodel pirkai,juk mes neturim namu kino?
-Ko reki?As tai neklausiau kam vakar nusipirkai liemenele.
7.Rusiskas verslas:pavoge dezia degtines,pardave uz puse kainos,o pinigus pragere.
8.Kaip vadiname toká reiðkiná, kai blondinë tampa brunete, nusidaþiusi plaukus? -Dirbtinis intelektas...
9.Sëdi blondinë lëktuve. Prie jos prieina vyriðkis ir sako: -Atsipraðau, bet ta vieta mano. -Nieko neþinau að pirkau bilietà prie lango. Þmogelis susinervino ir sako: -Tai gerai, tada imk vairà á rankas ir kelk lëktuvà.
10.Kodel blondinë iðsiplovusi galva vaikðto ið vieno kambario á kità? -Nes ant ðampûno paraðyta Wash & Go.
11.Kodël blondinës á filmus suaugusiems vaikðto tik grupëmis, didesnëmis nei aðtuoniolika? Iki aðtuoniolikos neáleidþia.
12.Kaip atpaþinti, kad prie kompiuterio sëdëjo blondinë? -Monitoriuje tuðinuku iðtaisytos klaidos ... - Prie pelës padetas sûris ...
13.Kaip priversti blondinæ uþ tavæs iðtekëti? Pasakyk, kad ji nëðèia ...
14.Vaþiuoja blondinë maðina ir klausosi radijo. Staiga radijas groja ðaukiná: Jûs klausotës radijo stoties M-1. Blondinë: O ið kur jie þino???
15.- Kas kuria anekdotus apie blondines? - Brunetës. Vieniðais þiemos vakarais.
16.Kaip suþinoti, kad faksà atsiuntë blondinë? - Ant jo bus paðto þenkliukas.
17.Blondinë klausia: -Brangusis, padëk man sudëlioti puzzlæ? -O koks paveikslëlis ant dëþutës? -Kaip suprantu tai tigras. -Brangioji, visø pirma mums nepavyks sudëti ðios puzzlës, o visø antra sudëk kelogsus atgal á dëþutæ.
18..Latviðkas pasakos "Piter Pen" vertimas: "Pitteras Pennis".
19.Mokama automobiliø aikstelë kvieèia klientus, garantuodama patikimà saugumà visà parà. Jeigu automobilis dingtø, graþinamas visas mokestis uþ saugojimà.
20.Skelbimas ant stulpo:
Siûlome jums prisijungti prie [TAMTIKRO]NETO.
Tai puiki galimybë turëti spartø ryðá á
INTERNETÀ ir kitus Vilniaus tinklus.
21.Mokama automobiliø aikðtelë kvieèia klientus, garantuodama patikimà saugumà visà parà. Jeigu automobilis dingtø, graþinamas visas mokestis uþ saugojimà.
22."Gilette" áklotai skystá paverèia þele skutimuisi.
23.Naujasis kaèiø maistas dar skanesnis. O kas is <<< ragavusiø
tai pasakë?
24.Jûsø katei reikia ne tik "Wiskas", bet ir maþo konservø dëþutës atidarytuvëlio.
25.Gydomosios þvakutës su mëtø aromatu. Tegul bûna gaivus ne
tik kvëpavimas.
26.Að noriu parodyti truputá èia ir ðtai èia, truputá èia ir ðiek tiek ðtai èia. Nejaugi dël to reikës pradëti praustis?
27.Á liftà álipa vyras ir moteris. - Puikiai atrodai, - sako vyras.
- Aèiû.
Ðiek tiek pasimuistæs, vyras sutrikæs pareiðkia:
- Turime gráþti. Reikia nusimy...
- Nereikia.
- Reikia!
- Ne, nereikia.
- Neþiûrëk... Jau tikrai nereikia.
28.Paprasti dezodorantai tik laikinai nuslopina prakaito
kvapà. Naujasis dezodorantas veikia efektyviau. Jis uþmuða bakterijas,
ásigeria per odà á kraujà, patenka á smegenis ir nuslopina kvëpavimo centrà.
O miræ niekada neprakaituoja! 29.- Þinai, vakar ðokau su paraðiutu...
- Ir kaip? Adrenalino daug gavai?
- Taip... Daug... Bet kad tu þinotum, per kur jis iðsiskiria...
30.Senovës kirgizai neþinojo, kad pasaulyje esama þydø, ir dël visø bëdø bei nelaimiø kaltino tamsiàsias gamtos jëgas...
..............................
Bus daugiau...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.