peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wxas14.peperonity.net

*Magic the Gathering*

Nors stalo þaidimà „Magic: the Gathering“ („Magija: Jëgø kaupimas“), pasaulyje þaidþiamà jau deðimt metø, Lietuvoje kol kas atrado vos keliasdeðimt stalo þaidimø mëgëjø, naujas „Magic: the Gathering“ klubas Kaune kiekvienà savaitæ pritraukia vis daugiau naujokø.
Þaidimo taisyklës vos telpa á septyniasdeðimt puslapiø, o þaidimo bazæ sudaro beveik 10 000 skirtingø personaþø, nepaisant to, já jau þaidþiantys sako nesigailintys pradëjæ domëtis ðia magø dvikovos imitacija.

Kiekvienas þaidëjas þaidþia su savo surinkta korteliø kalade, kurià sudaro 60 ir daugiau korteliø. Ádomu tai, kad kiekvieno þaidëjo turimos kortelës yra nevienodos, mat kasmet yra iðleidþiama 1000 naujø korteliø - Magic pasaulio personaþø, kuriuos pieðia garsiausi fantastikos mëgëjams þinomi dailininkai.

Kortelës – burtaþodþiø raðteliai. Kokius raðtelius „magas“ turi savo kaladëje, tokius padarus, uþkeikimus ir apþavus jis valdo. Visi jie gali skirtingai kenkti prieðui ar padëti burtaþodþiø savininkui. Þaidimo tikslas – iðeikvoti 20 prieðininko gyvybës taðkø greièiau nei jis iðeikvos tavuosius.

Kiekvienà ketvirtadienio vakarà „Ketvirtojoje valdþioje“, þurnalistø sàjungos konferencijø salëje susirenkantys „Magic: the Gathering“ þaidëjai tvirtina, kad þaidimas malonus dël dviejø pagrindiniø prieþasèiø: ádomu ir kolekcionuoti garsiø dailininkø pieðtas þaidimo korteles, ir þaisti su jomis.

Klube rengiami turnyrai, þaidëjai reitinguojami pasauliniuose reitinguose (kol kas geriausio Lietuvos þaidëjo reitingas kiek þemesnis nei 1800), apdovanojami prizais.

Ir paèios kortelës, kaip kolekcionavimo objektas, yra vertingos – viena seniai leista, reta kortelë gali kainuoti iki 1000 doleriø.
„Yra trys mokymosi etapai: pirmiausia þaidimas atrodo labai sudëtingas ir beviltiðka iðmokti, paskui jis pasirodo labai paprastas, galiausiai supranti, jog variantø kaip þaisti labai daug, apskaièiuoti kà darys prieðininkas sudëtinga, o galimybës „konstruoti“ savo kaladæ beveik neribotos“, - pasakojo klubo Kaune organizatorius Linas Pupelis, susitikimuose daþniausiai aiðkinantis naujokams þaidimo taisykles. Jis uþtikrino, kad visi norintys iðmokti þaisti ar tiesiog paþiûrëti kaip þaidþiamas „Magic: the Gathering“, kiekvienà ketvirtadienio vakarà laukiami klube.

sias kortas galima gauti vilniuje centrineme knygine bei zaislu planetoi aisku yra ir kitu vietu


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.