peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wxas14.peperonity.net

*M.t.G. spalvu aprasymas*

Kiekviena ið penkiø Magic þaidimo spalvø „specializuojasi“ tam tikros rûðies burtuose bei sugebëjimuose. Tik nuo jûsø priklauso, ar ávaldysite vienà spalvà ar visas penkias.

BALTA
Plaèios lygumos, apgyvendintos kareiviø, ðventikø ir angelø kuria baltàjà manà. Magic pasaulyje balta yra ástatymø, tvarkos ir sistemos spalva. Ji sustabdo puolanèiuosius, priversdama suprasti, kaip neteisingai jis elgiasi. Baltoji magija gydo ir saugo. Baltieji magai á mûðá daþniausiai siunèia silpnesniø padarø armijas, taèiau kartais prieðui pamokyti ir kovinei dvasiai pakelti á mûðá þengia stiprûs didvyriai.

MËLYNA
Salos kuria mëlynàjà manà. Tai – gilios jûros ir begalinio dangaus spalva. Mëlynosios magijos galia slypi gudrybëse ir manipuliacijose. Kantrûs mëlynieji magai dirba uþkulisiuose, vagia paslaptis ir ruoðia savo aukà praþûèiai, o prieð darydami ëjimà uþvaldo aplinkà. Mëlynieji burtai „skolinasi“ prieðininko kortas ir tinkamu metu padeda iðtraukti geriausià kortà. Mëlynosios galios vardu iðkvieskite burtininkus ir keistuosius jø vandenynø bei oro padarus tarnauti jums.

JUODA
Juodoji mana atsiranda ið tamsiø pelkiø – kur viskas ðvinksta ir pûva. Mirtis, ligos ir galios siekimas bet kokia kaina – svarbiausios iðkrypusios tamsos vertybës. Juodoji magija yra galinga ir jà lengva naudoti, taèiau kaina brangi. Jos burtai ir sugebëjimai aptemdo protà, uþnuodija þemæ ir sutrinta jûsø padarus á dulkes. Pelkëje gimsta tamsos numylëtiniai, nemirtingi padarai ir neiðmatuojamas siaubas.

RAUDONA
Raudonoji mana atsiranda ið kalnø, ið paèios alsuojanèios karðèiu pasaulio ðerdies. Raudonoji magija sklidina ugnies, átûþio bei audrø su lavos akmenimis. Raudonai manai atnaðauja visi karingi ir pavojingi kalnø gyventojai – nuo garbingøjø drakonø iki patrakusiø goblinø armijø. Magai, ávaldæ raudonàjà magijà, neturi laiko kalboms ar subtilybëms. Jie veikia greitai ir daug nemàstydami. Ugnis raudoniesiems magas – ágimtas ginklas.

ÞALIA
Veðliuose miðkuose gausu þaliosios manos, ateinanèios ið gamtos. Þalioji magija – augimo, gyvenimo ir gaivalø magija. Þalieji magai supranta, kad pasaulis paklûsta dþiungliø ástatymams, kur kiekvienas privalo bûti plëðrûnu arba taps kitø grobiu. Kai kurie þalieji padarai yra turtingi, gyvi manos ðaltiniai, taèiau svarbiausia - jokia kita spalva negali iðauginti tokiø galingø padarø. Þalieji padarai – nuo didþiøjø gamtos stichijø iki mësëdþiø kriminø – yra patys didþiausi ir galingiausi Magic pasaulyje.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.