peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wxas14.peperonity.net

*M.t.G. Juodosios magijos jega*

MBC, kitaip dar vadinama Juoda Kontrolë (nuo angl. Mono Black Control, èia ir toliau skliausteliuose vertëjo pastabos :), nesenoje praeityje buvo populiari kaladë. Nors su kiekvienu nauju bloku ði kaladë vis kaþkà praranda, mes, juodieji magai, atrodo visada sugebame kaþkokiu bûdu sugráþti á virðûnæ. Ðiame straipsnelyje, skirtame „Juodosios Magijos“ naujokams, pabandyti apþvelgti pagrindiniai MBC bruoþai.

Juoda spalva yra nelengva þaisti. Ji, ko gero, yra sunkiausiai suprantama spalva. Taèiau tuo paèiu ji turi ir didþiausià potencialà ið visø spalvø.

Juoda spalva daugiausia þinoma dël didelës sugebëjimø (ability) ávairovës, kurios galëtø pavydëti kitos spalvos. Mono Juoda Kontrolë arba Mono Juoda Aggro Kontrolë (aggro – agresyvi) yra pagrindiniai Mono juodø kaladþiø tipai.

Juodos sugebëjimai (abilities)

• Kortø traukimas
Sugebëjimas, ðiaip jau priklausantis mëlynai spalvai, taip pat naudojamas ir juodojoj magijoj. Mes traukiame kortas, bet traukiame uþ tam tikrà kainà. Daþniausiai „rinkos kaina“ yra viena korta uþ vienà gyvybës vienetà. Kaip pavyzdá galima nurodyti mirrodin kortà Promise of Power, arba Core seto kortà Ambition‘s Cost. (kas nori paþvelgt á ðias kortas þr. www.starcitygames.com paieðkà, arba www.wizards.com puslapyje).

• Rankos naikinimas
Sugebëjimas, dël kurio juodos spalvos kortos daþnai naudojamos kitø spalvø kaladëse. Galimybë kontroliuoti prieðininko rankà yra galbût geriausia juodos spalvos savybë ir jos pagrindinë gynyba. Rankos naikinimas tarsi iðreiðkia poreiká dominuoti. Juodasis magas labai mëgsta kontroliuoti situacijà ir rankos naikinimas leidþia jam kontroliuoti situacijà. Pavyzdþiu gali bûti tokios ðiuo metu daþniausiai naudojamos kortos kaip Persecute arba Mind Sludge ið Core seto.

• Gyvybës gavimas
Mes kaþkaip turime susigràþinti visas gyvybes, kurias uþ kaþkà sumokëjome tamsos jëgoms. Daþniausiai tam naudojami tokie didelës griaunamosios galios burtai kaip Consume Spirit ið Mirrodin bloko. Juk jûs negalvojot, kad juodieji magai yra visiðki saviþudþiai uþ viskà mokëdami savo gyvybæ? :)

• Kortø ieðkojimo galia
Sugebëjimas surasti tai, ko reikia uþbaigti kombinacijai, arba tiesiog surasti vaistø situacijai, kai kontrolë slysta ið rankø. Èia geriausias pavyzdys yra Diabolic Tutor (Core setas).

• Manipuliacijos kapinëmis
Labiau nei kada nors anksèiau papuliarus sugebëjimas susigràþinti padarus ið kapiniø, kad panaudot juos vël ir vël. Pvz.: Oversold Cemetery ið Onslaught‘o. Juk juodasis nekromantas tam ir yra nekromantas :)This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.