peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


photo
wza.lilkim.lt.peperonity.net

Lil`Kim Biografija

Karjerà pradëjusi grupei ´Junior M.A.F.I.A.´ padëdama áraðyti albumà ´Conspiracy´, Lil´ Kim 1996-aisiais paskelbë pradedanti solo karjerà savo debiutiniu albumu ´Hardcore´. Lil´ Kim skiriasi nuo kitø moterø reperiø - ji nëra susikoncentravusi tik ties aðtriu repu, bet taip pat atvirai debonstruoja savo seksualumà. Þinoma, seksualumas artimas pornografijai ir aðtrus, kietas repas pavertë jà kaþkuo kitokiu nusistovëjusiame reperiø pasaulyje, taèiau nepaisant naujumo, ji sulaukë tikrai gerø vertinimø uþ savo debiutiná albumà ´Hardcore´. Gimusi Brukline Lil´ Kim gyveno kartu su savo tëvais iki tol kol ji sulaukë devyneriø - tada, iðsiskyrus tëvams, Lil pasiliko gyventi su tëvu, o paauglystëje jis iðvarë bûsimàjà þvaigþdæ ið namø. Taigi, tuo laikotarpiu ji gyvendavo su savo draugais, o kartais tekdavo apsistoti net gatvëje. Galiausiai jos talentà muzikos ritmams pastebëjo Biggie Smalls´as, kuris ir padëjo jai pradëti savo karjerà. Smalls´o dëka Lil tapo grupës ´Junior M.A.F.I.A.´ nare - ji ten uþëmë netgi pagrindinæ rolæ áraðinëjant debiutinæ dainà ´Player´s Anthem´. Lil´ Kim taip pat daug pasiþymëjo áraðinëjant 1995-aisiais pasirodþiusá ´Junior M.A.F.I.A.´ albumà ´Conspiracy´.

Po to, kai pasirodë albumas ´Conspiracy´, Lil´ Kim pasirodydavo muzikos pasaulyje tik kaip pagalbinë dainininkë tokiø atlikëjø, kaip ´Mona Lisa´, ´The Isley Brothers´, ´Total´ bei ´Skin Deep´. Prie savo debiutinio solo albumo ji dirbo su daugybe skirtingø prodiuseriø, iskaitant Sean ´Puffy´ Combs, High Class, Jermaine Dupri ir SKI. Rezultatas, pavadintas ´Hardcore´, pasirodë 1996-øjø pabaigoje. Lil´ Kim albumo reklamos kompanija buvo gana provokuojanti - joje atlikëja apsitempusi ðykðèiu bikini ir prisidengusi kailiais, ne kà kuklesni ir albumo virðeliai. Taèiau, nors buvo manyta, kad þmonës paþvelgs á ðià jaunà atlikëjà nepalankaiai, albumas tapo dideliu hitu, debiutuodamas 11-oje pop muzikos topo vietoje. debuting at number 11 on the pop charts. ´Numeris vienas´ repo singlu tapo pirmasis Lil´ Kim kûrinys, duetas su reperiu Sean ´Puffy´ Combs ´No Time´. Ilgai lauktas antrasis atlikëjos albumas pasirodë tik po keturiø metø, 2000-aisiais ir vadinosi ´Notorious K.I.M.´.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.