peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


x2xdjx2x.peperonity.net

-=anegdotai=-

Vakar ið ryto pas mus dirbo dujininkai, paskui - santechnikai. O vakare atsivilko uoðviene ir galutinai pagadino ora...
--------------------------------------------------------------------------------
Neatideliok rytdienai to, ko ið viso nesiruoði daryti!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei jus kamuoja nemiga, iðgerkite laisvinamuju. Nemiga nepraeis, bet bent jau bus kuo uþsiimti.
--------------------------------------------------------------------------------
Progresas padare rozetes neprieinamomis daugumai vaiku. Mirðta tik gabiausieji.
--------------------------------------------------------------------------------
Pirksiu Paberþe kiauðinius. Abu.
--------------------------------------------------------------------------------
Paskutinis juokiasi tas, kas iððauna pirmas.
--------------------------------------------------------------------------------
Anksciau Petras gyveno prieðais kapines, o dabar - prieðais savo namus.
--------------------------------------------------------------------------------
Klaida - tai teisingas sprendimas, priimtas, esant neteisingoms aplinkybems.
--------------------------------------------------------------------------------
-Jonai, o ko gi tu man geliu niekada nepadovanoji? -O kam? tu gi dar gyva!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei moteris staiga nutilo, vadinasi, ji nori kaþka pasakyti.
--------------------------------------------------------------------------------
O kokia jos figura! 90-60-90! Ir tai tik veidas!
--------------------------------------------------------------------------------
Lietuviu mokslininkai neseniai nustate, kad virð Vilniaus pakibe nemalonaus kvapo dumai - tai ne gaisro durpynuose padarinys. Greiciau tai susije su paskutiniu metu labai atpigusiais þirniais.
--------------------------------------------------------------------------------
Kai nuvaþiuoja stogas, atsiveria dangus...
--------------------------------------------------------------------------------
Kai man bloga, atvaþiuoja greitoji, o kai gera - policija!
--------------------------------------------------------------------------------
Kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - ðizofrenija?
--------------------------------------------------------------------------------
Dykumose smelis ákaista taip, kad jame galima iskepti kiausinius. Todel kupranugariai turi ilgas kojas.
--------------------------------------------------------------------------------
Kuklumas - tai ne trûkumas. Tai privalumu nebuvimas!
--------------------------------------------------------------------------------
Kaktusas - tai gyvenimu nusivyles agurkas.
--------------------------------------------------------------------------------
Vegetarai nevalgo gyvunu. Jie tiesiog suryja ju maista!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei abejoji, kad tylejimas - auksas, vadinasi, dar neturejai uosvienes!
--------------------------------------------------------------------------------
Kiekvieno vyro gyvenime ateina momentas, kai ðvarias kojines paprasèiau nusipirkti.
--------------------------------------------------------------------------------
Dirbtinis intelektas - tai niekis, palyginus su naturaliu kvailumu.
--------------------------------------------------------------------------------
Zinokite, kad kaimynu nelaimes - tai ne vienintelis malonumas. Yra ir kitu.
--------------------------------------------------------------------------------
Eina du "kyslotnikai". Vienas su spalvotais raisteliais, kitas irgi i galva gaus.
--------------------------------------------------------------------------------
Jeigu jusu dantys geltoni, prie ju gerai tiks rudas kaklaraistis.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar pastebejote, kad Lietuvoje veisiasi bjaurus þali þmogeliukai? Daþniausiai jie iððoka tiesiog ið niekur, ir mosuodami dryþuotomis lazdelemis, stabdo pravaþiuojancias maðinas.
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas laidotuviu biure: "Reklamine akcija - per vienerius metus pirkite du karstus ir gaukite vaikiðka karsteli nemokamai!"
--------------------------------------------------------------------------------
Lifte uzstrigo du seksualiniai maniakai. Kol kas rezultatas 1:1.
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris reiktu nesioti ant ranku, taèiau daznai jos uzlipa ant sprando.
--------------------------------------------------------------------------------
Genetinis paradoksas: moterys turi genialius vaikus, nors ju vyrai - tikri idijotai!
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: Prisiekes viengungis susipaþintu su negrazia, kvaila, ikyria ir vaidinga moterimi - isitikinimu sutvirtinimui.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar zinote, kad amzina meile trunka vidutiniskai tris menesius?
--------------------------------------------------------------------------------
Jei galvoji, kad valdziai á tave nusispjaut, pabandyk nors karta nesumoketi mokescio!
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris 10 metu bando pakeisti savo vyro iprocius, o paskui skundziasi, kad tai jau ne tas zmogus, uþ kurio ji istekejo.
--------------------------------------------------------------------------------
Merginos pirmiausia negalvoja, o paskui galvoja, apie tai, kodël jos negalvojo, kai reikëjo galvoti.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar þinote, kad vyras, perkantis dvi dëþes alaus, moka rûpintis ateitimi?
--------------------------------------------------------------------------------
Ar gyvenimas graþus, ar èia tiesiog að toks mazochistas?
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: "Ieðkau darbo. Uþmirðau, kur jis yra."
--------------------------------------------------------------------------------
Pingvinas - tai apsirijusi kregþdutë!
--------------------------------------------------------------------------------
Patyræs gydytojas stomatologas maloniai kvieèia pacientus bandymams.
--------------------------------------------------------------------------------
Uoðvienë prarijo 5 litus. Smulkmena, bet vis vien malonu...
--------------------------------------------------------------------------------
Parduodu pelà. Optinæ. Su taikikliu.
--------------------------------------------------------------------------------
Ðokis - tai vertikali horizontalaus troðkimo iðraiðka.
--------------------------------------------------------------------------------
Meilë akla, vestuvës - atveria akis.
--------------------------------------------------------------------------------
Sàþinës priepuolio metu...
--------------------------------------------------------------------------------
Duokite studentui atramos taðkà ir jis... uþmigs.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar þinote, kad þodis "ne" - tai vis dar pati efektyviausia apsauga nuo nëðtumo.
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris - kaip kalkuliatorius: prideda problemas, atima laika, daugina iðlaidas ir dalina turtà.
--------------------------------------------------------------------------------
Paradoksas: laikrodis gali eiti gulëdamas ir stovëti kabodamas.
--------------------------------------------------------------------------------
Vietoj to, kad prasyti ir þemintis, geriau nukniaukti ir tylëti.
--------------------------------------------------------------------------------
- Kai að þiûriu á saule, matau tave; kai að þiûriu á mënulá, matau tave; kai að þiûriu á jûrà, matau tave. Gal gali pasitraukti?
--------------------------------------------------------------------------------
Skrenda du kosmonautai atviru kosmosu ir þaidþia. Ið nusirenginëjimo.
--------------------------------------------------------------------------------
Atsibusti anksti - tai dar nereiðkia, kad su gaidþiais!
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: pigiai parduosiu meðkeres, pripuèiamà valtá, þvejo kostiumà, kitus þûklës árankius. Skambinti telefonu 223322, jei ragelá pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataikëte.
--------------------------------------------------------------------------------
Gerai, aiðkinu tau pirðtais: viduriná matai?
--------------------------------------------------------------------------------
SMS praneðimas á mobili telefonà: Petrai paskambink man á ten, á kur tu vakar mane pasiuntei.
--------------------------------------------------------------------------------
Uoðvienë - tai kaip lobis: ramiausiai miegi, kai jis uþkastas giliai po þeme.
--------------------------------------------------------------------------------
Lipdukas ant masinos galo: "Nevaþiuok paskui mane - að pasiklydau!".
--------------------------------------------------------------------------------
Gyvenimas - kaip pianinas: juoda, balta, juoda, balta, juoda, balta... ir dangtis.
--------------------------------------------------------------------------------
Ipochondrikas - tai þmogus, kuris jauèiasi gerai tik tada, kai jauèiasi blogai.
--------------------------------------------------------------------------------
Iðsiblaðkymas - tai sugebëjimas þmonai ið komandiruotes parveþti auksine apyrankæ, o meiluþei - neðvarius baltinius.
--------------------------------------------------------------------------------
Pusë politiku nieko nemoka daryti. O likusi pusë daro bet kà.
--------------------------------------------------------------------------------
Uþraðas ant mikroskopo: "Padarai, kuriuos matote ið tikro daug maþesni ir maþiau pavojingi, nei jums atrodo".
--------------------------------------------------------------------------------
Jei nuotraukà albumas plonas ir maþas, o nuotraukytë jame tik viena, o ir ta - labai maþa ir baisi, vadinasi tai pasas!
--------------------------------------------------------------------------------
Buvo taip ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.