peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Home page


zealon.peperonity.net

Thunderstruck ©

http://eserys2.peperonity.net
Anekdotai apie zvejyba, alkoholi ir gyvenima.
Turi anekdotu? Siusk juos i deathmetal@one.lt ir jie cia atsidurs su tavo vardu!..

Sedi þvejys prie eketës, bando suviliot þuvá. O ðaltis neþmoniðkas spaudþia. Pro ðalá eina kiti du likimo broliai.
-Ei klausyk, ko tu be kepurës sëdi, toks ðaltis, suðalsi juk!
-Da nu nafik, vakar su kepure sëdëjau tai neiðgirdau kai iðgert kvietë.

Sumastë kartà keli draugeliai kad reikia á þieminæ þvejyba varyt. Susiruoðë, nuvaþiavo prie eþerëlio, padarë dël ðilumos, ogi þiûri, kad neturi irankio ledui prakapot. Siunèia vienà á artimiausià kaimelá bent koká nors lauþtuvà pasiskolint. Tas prigt á dþipà, ir vëjeliø á kaimà. Sustoja prie pirmos gryèios ir Ðaukia:
-Ei, tëvai, paskolink lauþtuvà, ledà prakirst reikia.
Senukas davë jam lauþtuvà. Po valandos tas gráþta ir vël:
-Ei senoli, ar turi dar vienà lauþtuvà? Senukas davë jam antrà.
Po valandos tas vël gráþta:
-Ei senoli, ar turi dar vienà lauþtuvà?
-O kà , ar gerai kimba?
-A velnias ten þino, dar valties á vandená nenuleidom.

Du nauji lietuviai rengiasi á þuklæ, bet jau ðalta ir laikas galvot apie þieminæ . Vienas ir primena kitam kad neturi nei graþto ledui, nei vailokø, nei þieminiø meðkeriø ir t.t. , tas jam atsako:
-koks skirtumas svarbu kad kibtø.
-suðalsim juk, þieminë þvejyba juk, ant ledo ir pan
-koks skirtumas - Raudonojoj jûroj þieminë ir vasarinë tokia pati.


Pradejo eziukas visiems pusti arabus. Visiems viskas ok, visi patenkinti, tik arabams kazkas nepatiko.

Dresuotojas isgere. Liutai uzkando.

Sliekelis klausia motinos:
-mama o kur tëvelis?
-su vyrais þvejot iðëjo.

Atvaro du brakonieriai prie vandens telkinio tinklø statyt. Truputi per ðviesu kol kas, dar pamatys kas nors. Vienas ir klausia:
-Kaip darom- ar po 50 ir metam ar pirma metam ir tada po 50?
-Gal iðkart po 50 ir tada mesim.
„Ikalë“, uþmetë. Ryte prabunda, o tinklai po pievà iðdraikyti.
-nu tu durneli kur tu tinklus pastatei!!!?
-Kur tu irklavai ten ir meèiau!

Parduotuvë kaime. Prie prekystalio stovi maþa mergaitë.
Pardavëjas:
- Ko nori?
- Mama sakë, kad nupirkèiau pieno.
- Kur tau já ápilti?
- Mama sakë á bidonà?
Pardavëjas ápylë ir klausia:
- O kur pinigai?
- Mama sake bidone.

Statybos. Krenta dvi plytos. Viena sena ir nutriuðusi, o kita visiðkai nauja. Bekrisdamos jos sugalvoja priploti koká statybininkà... Naujoji plyta ásiverþia á prieká ir kala statybininkui per ðalmà... aiðku þmogelis kaip niekur nieko... Senoji plyta sako:
- Na jaunimà mokyt ir mokyt... Ei Vasia!
- Ko?!

Susëda po vakrinio kliovo þvejai prie lauþo, ir pradeda dalintis sugautø laimykiø ispudþiais.
Vienas girdamasis sako:
- Þianai pernai beþvejodamas prie savo vilos eþere, uþkirtau diþiulæ lydeka, gal kokiø 24kg.
Kitas klauso ausis iðtempes, nu nu:
- O gi èia dar nieko, iðtraukiu ið vandens, visa apsamanojusi.
- Parneðu ja namo..... Tu isivaizduok, ... Þmona dar litrà spanguoliø nurinko.

Þvejoja þvejys prie vandenino,atplaukia ryklis ir sako þvejui ,ner èia þuvies einam geriau pasimaudyti.

Vyras - þmonai:
- Kur tie pinigai, kuriuos buvau atidëjæs kelionei?
- Oi, pamirðau tau pasakyti... að uþ juos kailinius nusipirkau...
Po kurio laiko vyras skambina:
- Alio, èia turistinë agentûra? Pakeiskite praðau du bilietus kelionei á Kanarus á vienà bilietà kelionei á tundrà, dviejø þvaigþduèiø jurtoje su vaizdu á dreifuojanèià geologinæ stotá!

Chebra po pirties rengiasi. Vienas maunasi pëdkelnes...
- Nuo kada pëdkelnes neðioji?
- Nuo to laiko, kai þmona jas maðinoj rado


Pareina namo girtas kaip ðniûras vyras. Þmona sutinka su koèëlu rankoj þodþiais:
- Kur bastaisi, gyvulá? Kur tave neðioja, niekðe?
- Liusia... ant kapø buvau.
- Kà, kas nors numirë?
- Tu nepatikësi... ten VISI NUMIRË!!!

Vyras gráþta namo pietø. Þmona plauna koridoriø, vyras negali praeiti ir sako þmonai:
- Patrauk savo kombainà, negaliu praeiti.
Þmona, nieko nesakiusi, pasitraukia á paðalá.
Vakare, atsigulus miegoti, vyras pradeda meiliai glostinëti þmonà. Ði jam rëþia:
- Nevark, að dël vienos varpos kombaino nejungsiu.

Dvi þuvytës akvariume karðtai ginèijasi. Galø gale viena, nuliûdusi, plaukia á kità akvariumo kampà. Kelias minutes pagalvojusi, gráþta prie paðnekovës:
- Na, gerai. Tarkime, kad Dievo nëra. Tai kas tuomet keièia vandená akvariume?

- Jûs, vyrai, tokie grubûs! Jums reikalingas tik seksas! O mums, merginoms, reikia dëmesio...
- Dëmesio, dabar bus seksas!


Automobilio savininkas á salonà pasodino ðuná - maðinai saugoti. Ryte ateina - ratø nëra. Ant stiklo - raðtelis - "Ðuns nebarkite. Jis lojo".

Þmona - vyrui:
- Klausyk, norëèiau su tavim susitarti dël vieno dalyko. Kai að iðeinu ið vonios kambario ir ant mano galvos rankðluostis, þinok, kad að tavæs nenoriu. Jei ant mano galvos nëra rankðluosèio, suprask, kad að noriu tavæs.
Vyras:
- O'key. Bet norëèiau ir að tau kai kà paaiðkinti. Jei að iðeinu ið vonios kambario su trauzais, þinok, að tavæs nenoriu. Jei be trauzø, þinok, kad man dzin ... kas tau ant galvos.

Vyrukas ákûrë ámonæ. Pirma diena kontoroje. Ant slenksèio pasirodo þmogus. "Klientas!", pagalvojo vyrukas, èiupo telefono ragelá ir puolë kalbëti:
- Ne, ðiandien negaliu... Ne, niekaip... Nepaprastai daug uþsakymø... Gal kità savaitæ... Að jus uþraðysiu á eilæ.
Padeda ragelá ir sako sveèiui:
- Atleiskite, tiek klientø... Kuo galiu bûti naudingas?
- Að ið "Telekomo". Linijà reikia prijungti?

Daktare, man depresija!
- Geriausia - su galva pasinerti á darbà
- Daktare, bet að maiðau betonà?

Ðefas bara sekretoræ:
- Kur dingo dulkës nuo mano stalo? Að ant jø buvau uþsiraðæs kelis telefono numerius...

Vaziuoja traukinio kupe rusas ir lietuvis. Rusas lietuviskai në bum bum, lietuvis rusiðkai taip pat nieko... Na nuvaþiavo gera gabalà kelio, rusas iðtraukia butelá baltos, pora stikliniø, lietuvis laðinukø, svogûniukø.. Pripila rusas pusë stiklinës lietuviui, pusë sau.
Lietuvis:
- Taip ir padvësti galima...
Rusas:
- Nu pa dvesti tak pa dvesti..


Ateina rusë bobulytë á parduotuvæ, o pardavëja jauna, rusiðkai nesupranta... Senutë praðo, mnie bulaèku suchuju... Pardavëja pagalvojo ir sako: visokiø turim, ir su varðke ir su dþemu ir su laðinukais, bet su xuju tai neturim...


Aktorë ryte reþisieriaus lovoje:
- Niekðe, kodël tik dabar pasakei, kad esi animaciniø filmø reþisierius?!


Pirma vestuviø naktis, vyras moraliðkai paruoðia þmonà:
- Brangioji, dabar tau ðiek tiek skaudës, o paskui bus manolu...
Po valandëlës jaunoji domisi:
- O tai kada gi skaudës?
- O va tuoj baigsiu ir á snuká duosiu!


Maskvos aerouostas.
Prieina airis prie bilietø kasos ir sako:
"two tickets to Dablin"
Kasininkë nesupratus:
"kuda blin"
Airis:
"to Dablin"


Á ligoninæ atveþa vyra su peiliu po mentim. Gydytojas priimamajam uþjausdamas klausia:
- Skauda?
- Tik kai juokiuosi


Eina vyras miðku. Staiga mato - stovi berþas, o á jo ðakà, ásikabinusi dantimis, kabo maþa mergaitë. Su kaspinëliais, suknele - kaip ið vaikiðkos knygos iliustracijos.
Pritrenktas vaizdo vyras klausia:
- Mergaite, kà tu èia darai?
Ði per dantis jam atsako:
- Sulà geriu!!!



Zuikiai susiorganizavo bonkele , bet neturi kuo uzkast.
Nu kaip visada einam pas Varna ji turi surio.
Atejo pas varna ir klausia:
- Varna gersi?
Varna:
- Taip.
Nu aisku suris iskrenta zuikiai ciumpa suri ir pabega.
Kita diena vel bonke yra, uzkandos nera, vel zinomas kelias pas varna.
Zukiai klausia:
- Varna gersi?
Varna tyli.
Zuikis ipila puse stiklines ir klausia varnos:
- Uzteks?
Varna:
- Taip.
Vel zuikiai ciumpa suri ir dingsta. Trecia diena senarijus toks pats, Vel zuikiai prie varnos.
- Varna gersi?
Varna tyli. Ipila puse stiklines:
- Tiek uzteks:
Varna tyli.
- Varna, tu galvoji mes tave isdurt norim?
- Taip... ...



Susirinko bûrys verslininkø i banketà ir ðnekas tarpusavyje
- kam kaip sekasi biznyje-kam naftos versle, kam baldø, o kam dar kaþkur.
Tik vienas bëdavoti pradëjo:
-sako patarkite vyruèiai kuo uþsiimti, kad verslas bûtø garantuotai pelningas.
Ðie pamàstæ kiek ir sako:
-tu nusipirk motininæ kiaulæ, nuvesk pas kuilá,ði tau atves parðiukø ir patikëk viskas bus ok. Griþta vyras ið banketo, o kità rytà kelia kuo ankðèiausiai þmonà ið lovos:
-vaþiuojam, motin,á turgø kiaulës pirkti, darysim naujà bizná.
Nusipirkæ kiaulæ, kità rytà sodina pastaràjà á karuèius ir veþa uþ keliø kaimø pas kuilá.
Negi vargðà gyvulá ginsi pësèiomis toká kelià?
Ant rytojaus gráþta ið tvarto nepatenkintas ir sako þmonai, kad nëra parðeliø. Vël kità rytà sodina kiaulæ á karuèius, vël veþa pas kuilá, o ryte vaizdas kartojasi.
Treèià rytà neapsikentæs liepia jau þmonai veþti kiaulæ pas kuilá nes sakosi gal kaip vyras ko nedaþiûrëjæs ar kaþkà netaip ...


This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.