peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Home page


...nes sakosi gal kaip vyras ko nedaþiûrëjæs ar kaþkà netaip padaræs.
Veþa þmona kiaulæ,kà darysi - biznis yra biznis.
Kuilys vël ðmyc kiauliai iki paðaknø, toji tik þviegia nesuprasi dëlko?
Ryte vyras siunèia þmonà, kad ði paþiûrëtø kokie rezultatai?
Þmona gráþta á kambará ir sako vyrui:
-þinai,tëvai,parðeliø ir vël nëra, bet kiaulë jau sëdi karuèiuose ir laukia.


Klausimas èiukèei:
- Kas tau geriau, seksas ar Nauji Metai?
- Seksas gerai, bet Nauji Metai daþniau


Eina du èiukèios per taiga.
Þiûri aukðtyn ir mato
- skrenda aeroplanas.
Vienas èiukèia sako kitam (protingu balsu):
- Þiûrëk, koks kietas paukðtis skrenda: pernai 25 kartus á já ðoviau, kol
þmogø paleido...


Uþdarë tris indënus á kalëjimà.
Pirmà dienà Stiprioji Ranka bandë iðlauþti grotas.
Antrà dienà Ðoklioji Koja bandë perðokti grotas. Treèià dienà Þvitrioji akis pamatë, kad grotø iðvis nëra...


Valgo lietuvis, rusas ir vokietis. Ir áskrido bitë.
Lietuvis sako:
- O, bitë!
Vokietis:
- Ja ja, bitte bitte!
Rusas sako:
- Jabite, jabite!


Iðvedë estai naujà ðunø veislæ ir pavadino jà Estonskaja Barzaja.
Ji buvo skirta suþeistø sraigiø ir vëþliø medþioklei.


Petriukas per pamokà traðkina tuðinukà. Mokytoja:
- Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
- Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar ðiaip kokie klausimai neramina?
- Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti. Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë - moteriðkos. Taèiau kad ir kiek að spaudyèiau, maþø tuðinukø nëra.
- Lauk, Petriuk, pas direktoriø! - supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriø ir klausia to paties.
- Petriuk, - sako direktorius, - atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?Þaidþia kortom lapë, meðka, vilkas ir zuikis. Vilkas sako:
- Kas sukèiaus, gaus á snuká. Á smailà, ryþà snuká!


Uþpuola blondinæ plëðikas:
- Pinigai!
- Kur?
- Tu kà á ausá nori?
- Ne, geriau á burnà!
- Gyvent nori?
- Su kuo?
- Dar pyptelsi, iðprievartausiu!
- Pyp pyp pyp pyp...


Eþiukas nusiskuto ir, kai atëjo namo, jo þmona uþðoko ant këdës ir rëkia:
- Gelbëkit, þiurkës uþsiveisë!


Ásidarbino jauna pardavëja á parduotuvæ
Pasodino pirmas dienas su sena, kad pamokintø
Prieina pirkëja ir perka tik skalbimo milteliø
Senoji ir klausia:
Viskas? gal jûs dar langø valiklio paimkit
Pirkëja :
Kam jis man?
Na, kol skalbiniai dþius, langus iðsivalysit.
Na, gal jûs ir teisi. Imu.
Senoji sako jaunai pardavejai:
Matai kaip dirbti reikia!
Kità dienà naujokë sedi viena.
Pirma pirkëja perka higieninius paketus
Viskas? gal jûs dar langø valiklio paimkit
Pirkëja:
Kam jis man?
Na mylëtis vistiek negali tai nors langus iðsivalysi.:)))


Numirë rabinas - reikia iðrinkti kità. Visi siûlo senàjá Chaimà.
Ið paskutinës eilës atsistoja Izia:
- Chaimo rinkti negalime, nes jo dukra - stoties prostitutë.
Chaimas, labai ásiþeidæs:
- Izia, kaip jûs galite taip sakyti?! Juk að niekad neturëjau dukters! Að turiu tris sûnus!
Izia sësdamasis:
- Nieko neþinau, mano reikalas pasakyti, o jûs galvokit!


Studëntas-praktikantas gydytojui trumpam iðëjus liko priiminëti ligoniu.
Sugryþæs gydytojas rado studënto ataskaita:
1.Pirmas ligonis atëjo su paleistais viduriais.Iðraðiau laisvinanèiu.
Iðpradziu smarkiai bëgo kolidoriumi, po to sustojo, giliai atsiduso ,ranka numojo ir ramiai nuëjo. Turbut padëjo.
2.Antrasis atëjo su ramentais.Iðrasiau laisvinanciø . Mete ramentus ir nubëgo koridoriumi.Aiðkiai padëjo.
3.Treèias atëjo su kosuliu.Ir jam iðraðiau laisvinanèiø. Va tupi kampe - bijo sukositi .


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.