peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


zetawap.peperonity.net

sms3

Tuk tuk.. ateina sapnas pamazu. Ar dar nemiegi? Negrazu! Pabegs dar sapnas link lauku ir nezinosi, kaip smagu pabusti po saldziu sapnu... Mars i lova!! LABANAKT
--------------------------------------------------------------------------
Jei bûèiau angeliukas ir gyvenèiau danguje tai þinoèiau kà tu myli ir kas vaikðto pas tave.
--------------------------------------------------------------------------
Kai nuotaikos nera, ir muzika prasta, ipusti kyla noras - labai labai nedoras.. shio wakaro gale - ipusime drauge.. ipusime tik karta, sakydami - "dar karta".. ipusime truputi, sakydami - "bishkuti".. wisi tada gules, skanduodami - "ZOLES"!!!
--------------------------------------------------------------------------
Linkiu, kad laimës bûtø pilnos kelnës, kad ðnapsà gertum kibirais, kad kelio nepastotø velnias, o lëktum tik baltais arkliais.
--------------------------------------------------------------------------
Kalëdos per þemæ ateina - tai amþiø smiltelë maþa... Lai neða tau laimæ ir dþiaugsmà, kartø su kiekviena diena. Linksmø Ðvenèiø.
--------------------------------------------------------------------------
Atsigulu, uþmerkiu akeles, ir sapnai uþlieja jau mane. Pirmam kaip visad tu... antram jau að.. treèiam - abu kartu:) Kur ðypsomës, juokaujame drauge.. LaBaNaKtUkAs..
--------------------------------------------------------------------------
Pasaulis, jis Meilës aukðtai pakylëtas, be Meilës pasaulis tik gaublio skeletas.
--------------------------------------------------------------------------
Meilë - velniðkas þaidimas, Meilë - geras iðradimas, Meilë - þudo, Meilë - bara, Meilë - á kapus nuvaro.
--------------------------------------------------------------------------
Kai sniegas bus juodas, o varna balta, tada mûsø meilë jau bus uþmirðta!
--------------------------------------------------------------------------
Meilë pasaulio duktë, ji pas mus ne tyèia uþklysta, meilë ðvelnumo gëlë nuo menko vëjelio nuvysta.
--------------------------------------------------------------------------
mylëjai tu merginà, dabar tu myli kità, o ta kurià mylëjai tu perpisai su byta!
--------------------------------------------------------------------------


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.