peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


zetawap.peperonity.net

grazus zodziai

Tu, mano laimë, dþiaugsmas ir svajonë Tu, mano meilës nuostabûs sapnai. Myliu Tave dabar ir amþinai, Tau visos mintys, Tau visi troðkimai. Tau visas darbas, ir visi sapnai, Að neþinau, kà ruoðia mums likimas, Myliu Tave dabar ir amþinai...
Að pabûsiu lietum, Kai Tau ðirdá skaudës, Kad galëèiau nuplaut Dalá Tavo rimties. Að ateisiu iðryt, Jei reikës ir nakèia, Kad galetum mylët, Kad liktum ðalia. Að ateisiu. Tu lauk Ir jei niekas nekvies, Tau atneðiu lietaus Ir truputá nakties...
MEILË Kilniø geismø ir apmaudo siautimas Keista butybë gimusi nakèia Dþiugi vergovë, saldanti liepsna Þavingø formø miðinys kraupus Ðvininis pûkas, dûmas spindulingas Ligota sveikata, bemiegis miegas, Iðmintinga beprotybë Medus saldþiausias ir nuodø kartybë
Nepasakiau að Tau myliu, Ir Tu man meilës neþadëjai, Bet ðianakt man sapnu tyliu Apie Tave praoðë vëjai... Ir supratau - Tave myliu, Nors Tu man meilës neþadëjai
Nebijok þaizdø - jos uþgyja, Nebijok skausmø - jie praeina Nebijok mirties - ji neiðvengiama. Nebijok meilës, ji bûtina.
Mënulis nuliûdæs á þemæ þiurejo. Girioj svyravo svyruokliai berþai, Bet mano ðirdis kaþko taip ilgëjos Pasakyèiau, bet ir Tu tai þinai.
Netikëk veju - jis paþada ir negriþta... Netikek þiogø daina - ji per daug nerûpestinga. Netikëk medþiø þydejimu - jis laikinas ir trumpas. Tikëk meile, draugyste, tikëk tuo kas amþina!
Tu mano gyvenimo saulë, Tu mano gyvenimo þvaigþdëtas dangus, Nieks mûsø iðskirti negali, Nes Tu man brangiausias þmogus...
Mënulis paðvietë pro langà Á Tavo spindinèias akis, Tau savo ðirdá dovanoju... Teðvieèia ji Tau per naktis!
Tavo vardas graþesnis uþ saulæ ir uþ tûkstanèius aukso þvaigþdþiø Tavo vardas man vienas pasauly, Kurá að taip ðirdy branginu...
Myliu Tave labai, labai. Te iðsipildo mûsø sapnai. Sapnai visi, visi, visi, Ten, kur mes lakstome basi.
Tikëk, kad vietoj stovi saulë. Tikëk, kad þvaigþdës – ne liepsna. Tikëk jog tiesa – tai apgaulë, Bet mano meilë Tau - amþina!!!
Kol saulë dar nenusileido Kol dar ðirdis pilna liepsnos Man reikia Tavo veido Ir balso Tavo, lyg dainos!
Tu - obelø þiedai maþyèiai, Tu ramunëlë nuo lankos, Tavæs á saulæ nemainyèiau, Tavæs, kaip pasakos þavios!
Meilë - tai þodis ðventas, Meilë - galinga yra, Meilë nemirðta, ne... Meilë yra Tavyje!!!
Að atbëgau tam, kad pasakyèiau tai, kà Tu ir taip seniai þinai Noriu, kad þinotum: að mylëjau, tebemyliu ir þadu mylëti amþinai.
Jau naktis... o blakstienos nelimpa... Ir sapnai neaplanko manæs... Ir ðirdis plaka smarkiai, nerimsta... Gal todël, kad ilgiuosi Tavæs..?
Prieblanda, aplink tyla... Tavo lûpos, jos jau èia... Prisiglaudþia, nuramina, Vël uþkaitina, vësina... Tam nëra jokiø ribø Tai lyg jûra be krantø...
Pasaulis bûtø per þiaurus, per daug klastingas ir klaikus, jei tarp gyvenimo audrø nebûtø meilës valandø.
Þinok, kad meilë - auksinis perlas, Þinok, kad meilë - ateitis, Þmogus be meilës - lyg aklas vergas, O jo gyvenimas tartum naktis.
Mylëk tada, kada verta Ir meilë tegu bûna Tau karðta. Saugok, kad ji neuþgestø Kartu su mënulio ðviesa...
Tavo didelës akytës Nuolat mano mintyse, Tavo nuostabias lupytes Að sapnoju sapnuose :)
Reikia man gabalëlio dangaus, To, kur randasi uþ debesø. Reikia maþo laðelio lietaus, Reikia Tavo þydrøjø akiø :*
Daug kartu Tu mylësi, Patiks Tau akys, lûpos, ðypsena. Bet vienà kartà patikësi, Kad jø tiek daug, o Meilë tik viena.
Paraðyti daug þodþiø galëèiau, Bet ne þodþiuose meilë tikra. Ðirdis ðirdá supranta be þodþiø, Jeigu myli - suprasi ir Tu mane
Meilë - reiðkia gyventi - ne bûti: Kvatoti ið dþiaugsmo per didelæ liûtá, Lakstyt basom per pusnis iki keliø Ir þinoti, jog bûti geriau nebegali...
Myliu Tave, kaip jûra myli smëlá, Myliu Tave, kaip debesá dangus, Myliu Tave, kaip saulë myli gëlæ Esi þmogus, be galo man brangus...
Kai tamsià naktá kris þvaigþdutë Paimk á delnà dràsiai jà, Nes vietoj jos bus ta ðirdutë, Kuri mylës ir trokð tavæs.
Kai bus tamsu, tik þvaigþdës ðvies, Kai kris á þemæ ir spindës, Miegosi Tu, miegosiu að Ir mûsø norus vëjas neð...
Tu eini per gyvenimà platø Ieðkai meilës, saulëtø dienø Tau mylët baltos obelys sako Nes tik mylint gyventi smagu
Mylëk tà kuris myli Nesvarbu, kad lûpos tyli Svarbu, kad meilë yra karðta, O ne þavinga ðypsena!
Graþu kai pûgos þiemà siauèia Ir vëjas neða snieguoles, Tuomet svajoju að prie lango, Gal ir Tave kartu atneð.
Daugiau að neklausiu baltosios ramunës, Myli ar nemyli þiedas nesakys, Þiedas neatsako baltas þiedas tyli, Atsakyti gali tik Tava ðirdis.
Meilë þvelgia ne akimis o ðirdimi, Todël sparnuotas Kupidonas - neregys.
Tegul Tau spindi saulë! Ir þydi vasaros þiedai. Su Tavo miela meile Að neiðnyksiu amþinai!
Buèkis, tai toks jungiklis, Kurio nesustabdo, Nei vienas saugiklis!
Að ir Tu Mes kartu Að Tau buèká Tu man du
Myliu myliu að be galo Mamà tëtá ir kitus Myliu myliu að be galo Ðokoladinius ledus
Gyvenk ir mylëk, Bet nuo meilës nepabëk, O jei pamilai, Mylëk amþinai.
Papraðysiu að drugelio, Kad nuskristø pas Tave, Prisiglaustø prie veidelio, Pabuèiuotø uþ mane!
Buèkis vienas, buèkis du, Su treèiu ai kaip smagu Ðtai ketvirtas ai laimingas Penktas ðeðtas praþûtingas O septintas gal lemtingas Meilës burtais stebuklingas
Kai Tu miegosi, Að galvosiu apie Tave, Kai Tu eisi, Að svajosiu eit ðalia, Kai Tu verksi, Að bûsiu aðara Tava, Kai Tu dþiaugsies, Að busiu dþiaugsmo dalele...
Kad vël dangus taip skardþiai juoktøs, Primindamas jog Tu ðalia esi, Kad neðtø man mintis sparnuotas Ir leistø jausti kaip ðiltai mane apkabini...
Draugystë tai þvaigþdë, o meilë.. meilë - tai þvakë. Þvaigþdë nenustoja þibët net ir tada kai þvakë sudega...
Tavo ðvelnios rankos mano ðirdá apkabino, Ilgesiu apdovanojo, Naktimis að jas sapnuoju. Tavo rankos apkabino apsvaigino...
Kiekvienà naktá að Tave sapnuoju. Nors neseniai tik paþinau Tave! Kiekvienà naktá lûpas iðbuèiuoju, Bet gaila, kad tiktai sapne.
Tos nuostabios tylios naktys Amþinai mano sieloj gyvens Ir tos nuostabios mëlynos akys Liûdnà ilgesá ðirdþiai sukels.
Kada naktis apgaubia þemæ Ir gæsta namuose ðviesa, Tave matyt ir jausti noriu, Tu mano dþiaugsmas ir aistra...
Leista buèiuotis, tik ne daþnai Leista mylëtis, tik ne karðtai Leista dalintis meilës jausmais Tik ne visada, ir ne su visais.
Kad ið dangaus að gaut sparnus galëèiau, Ir neðtø jie kaip nerami dvasia, Plasnoèiau að audras áveikæs, lëkèiau, Kur Tavo nuostabiø akiø ðviesa...
Geleþis rûdija, marmuras dûþta, Tik tikra meilë niekad neþûsta.
Nuvys darþelyje narcizai, Verks lelija rudens belaukdama. Bet Tavo veidà visà laikà Te puoð ðvelni, tyli, þavinga ðypsena...
Mes visi trys kartu: Að, meilë ir Tu! Meilë - pavasario duktë. Pas mus ji netyèia uþklysta. Meilë - ðvelnumo gëlë, Nuo menko vëjelio nuvysta...
Atmink pavasario dienas, Atmink pavasario naktis. Atmink, kad greitai pravaþiuos Jaunystës meilës traukinys!
Kas raðo maþiau, Tas myli labiau.
Mylëk tà, kuris Tave myli, O ne tà, kuris graþus. Graþiam veide atrasi gylá, O jo ðirdy nuodus.
Patikëk, að ir vëtroj ateisiu. Ir tada, kai þaibai sutviskës. Patikëk. að ne pyktá Tau neðiu Að atneðiu Tau þiedà gëlës
Patikësiu - Jei atneði saulæ ant delnø, Jei suprast, mane mokësi, Jei paversi skausmà liûdesiu ðvelniu Jei nusiðypsosi - patikësiu.
Yra kaþkas ko laikas keist negali, Ko neuþdengia uþmarðties skara Ir tas kaþkas vadinasi draugystë Jei ji ðvelni, tyra, gera...
Nuo ðakutës ant ðakutës ðokinëjo dvi kregþdutës. O kai meilë jas pagavo, jos abi pasibuèiavo.
Draugystë - tai baltas drugelis Draugystë - tai þiedas puikus Draugystë - gyvenimo kelias Kuris supaþindino mus
Kai vëjas buèiuos Tau iðvargusias lûpas, Nuliûdusi saulë paskæs Nemune, Miglose uþmigs mûs tëviðkës pievos, Rasoti þiedai lai primins Tau mane...
Meilë tyra, Groþis mielas, Pyktis kietas, Nesantaika skausminga. Bûkime kartu dabar ir visada!
Tikëk, kad vietoj stovi saulë. Tikëk, kad þvaigþdës – ne liepsna. Tikëk jog tiesa – tai apgaulë, Bet mano meilë Tau - amþina!!!


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.