peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


crackaddict
zole1.peperonity.net

*Kaip atpazinti narkomana*

Klijø uostymas
Pykinimas, apsvaigimas, apsiblausæs arba tuðèias þvilgsnis
Klijø tûbeliø, klijø dëmiø, poperiniø maiðeliø arba nosiniø Plauèiø, smegenø, kepenø paþeidimai, mirtis uþdusus, anemija
///////////////////////////
Amfetaminas
Perdëtas budrumas, agresyvumas, isteriðkas kikenimas, greitakalbë, màstymo sutrikimai, apetito stoka, nuolatinis rûkymas, nuovargis, troðkulys, drebulys

Baltø ar rudø milteliø plastmasiniuose maiðeliuose, ávairiaspalviø piliuliø ar kapsuliø Haliucinacijos. Didelës ir daþnos dozës gali sukelti paranojà. Gresia mirtis nuo apsinuodijimo, svorio netekimas, smegenø ir kitø gyvybiðkai svarbiø organø paþeidimai
/////////////////////////////
Heroinas, morfinas, kodeinas

Ið pradþiø pagyvëjama, paskui apima apatija, mieguistumas, girtumo jausmas. Adatos dûriø þymës, pavandenijusios akys, kraujo dëmës ant rankoviø, ðniukðèiojimas

Rudø ar baltø taðkuotø milteliø, raudonø ar baltø tableèiø ir ampuliø, ðvirkðto, adatø, stygø, virviø, dirþo, apdegusiø buteliø dangteliø ir saukðtø Nuolat vartojant áprantama. Per didelës dozës sukelia mirtá ar sàmonës praradimà. Gresia protinis atsilikimas, smegenø ir kepenø paþeidimai
/////////////////////////////
Marihuana

Mieguistumas, iðplësti vyzdþiai, paraudæ maiðeliai po akimis, koordinacijos stoka, padidëjæs apetitas, ypaè saldumynams, nedidelës haliucinacijos, pageltæ pirðtai

Sëklø kiðenëse ir uþ pamuðalo, rûkomojo popieriaus Anemija, potraukis stipresniems narkotikams, kûdykiø defektai. Vienos cigaretës poveikis prilygsta pakelio paprastø cigareèiø poveikiui
/////////////////////////////
Kokainas

Pagyvëjimas, padidëjæs kraujospûdis, pakili nuotaika, iðskirtinumo jausmas, skausmo pojûèio praradimas, paraudusi nosies gleivinë

Baltø milteliø maþuose plastmasiniuose maiðeliuose ar folijoje Greitai priprantama, labai sunkiai atprantama. Gresia infarktas. Gali iðtikti panikos priepuoliai
////////////////////////////
Krekas

Trumpa euforija, po kurios apima depresija, sugniuþimas, abejingumas. Sutrinka kvëpavimas

Maþø kristalëliø ávairiuose maiðeliuose Depresija, staigi mirtis nuo infarkto, protiniø galiø nusilpimas ir paranoja, saviþudybës grësmë
/////////////////////////////
LSD Sunkios haliucinacijos, abejingumas, kalbos sutrikimai, ðaltos galûnës, stiprus prakaito ir metanolio kvapas, vëmimas, juokas ir verksmas, psichopatinis elgesys ir galvos svaigimas Spalvotø cukraus gabalëliø, tuðèiø buteliukø nuo kapsuliø, spalvotø milteliø krepðeliuose Polinkis á saviþudybæ, nenuspëjamas elgesys, didelë nelaimingø atsitikimø rizika. Nuolat vartojant paþeidþiamos smegenys
///////////////////////////
Ekstazi

Vartojant nedideles dozes – empatijos, kitø supratimo bûsena. Vartojant didesnes dozes – perdëtas budrumas, nerimas

Tableèiø arba kapsuliø Didelës dozës gali sukelti psichologiná pakrikimà, susvetimëjimo ir baimës bûsenà. Yra buvæ, kad þmonës mirdavo nuo vienos tabletës
/////////////////////////////
Kanapës

Sensoriniø (jutiminiø) pojuèiø paaðtrëjimas, nuotaikos pakilimas, kalbumas

Tamsiai rudos klampios masës ar þoliø miðinio, rûkomojo popieriaus Mieguistumas, paranojos pojûèiai, nelaimingø atsitikimø pavojus


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.